Hoppa till huvudinnehåll
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

LEVERANS VILLKOR

 

1. Giltighet

Dessa villkor för leverans gäller för alla avtal – inklusive framtida avtal – med företag och juridiska personer enligt allmän och offentlig rätt gällande särskilda tillgångar ( ”Köparen”) som gäller material och andra tjänster, inklusive avtal för arbete, uppdragsarbete och tillhandahållande av godtagbara och icke-godtagbara varor. Köparens köpvillkor gäller inte. Vid oklarheter gäller den tyskspråkiga versionen av dessa villkor.

 

2. Erbjudanden

Våra erbjudanden är inte bindande. Vår katalog och vår prislista är delar av vårt erbjudande. Illustrationer, mått och viktangivelser i våra tryckta material är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten att modifiera modeller och varianter utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss obegränsad äganderätt och upphovsrätt vad gäller kostnadsuppskattningar, ritningar och andra dokument (nedan kallade: dokument). Dokumenten får endast göras tillgängliga för tredje part efter vårt godkännande och måste återlämnas till oss omedelbart på begäran om beställningen inte genomförs hos oss.

3. Specialtillverkade produkter

Beställd kvantitet av specialtillverkade produkter kan överskrida eller underskrida 10 % av kvantiteten. Detta gäller även masstillverkade artiklar som är specialmärkta enligt Köparens krav. Vi kan bestämma tekniska eller designmässiga egenskaper som inte uttryckligen har beställts eller specificerats enligt de tekniska kraven
4. Priser/beställda kvantiteter
Om inget annat har avtalats gäller vår prislista vid tiden för avtalets ingående. Våra offerter är inte bindande. Moms enligt gällande lagstiftning tillkommer. Om inget annat avtalats tillämpas EXW Wuppertal, Tyskland (INCOTERMS 2010) för alla priser. Vi kan välja förpacknings- och transporttyp efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att ändra antalet artiklar till förpackningsenheter.

5. Leveranstider

Uttalanden om leverans- eller prestationsperioder är ungefärliga. Leverans- eller prestationsdatum (leveranstider) startar på datumet för vår beställningsbekräftelse och gäller endast om villkoren för klargörande i tid av alla beställningens detaljer har uppfyllts och Köparen har uppfyllt alla sina krav i tid, t.ex. att presentera alla officiella intyg eller remburser. För att vi ska vara skyldiga att leverera måste vi ha fått korrekta information i rätt tid, om det inte är vi som ansvarar för felaktiga eller försenade leveranser. Leveranstiderna har uppfyllts när varorna har lämnat vår anläggning vid den angivna tiden eller har rapporterats som redo för leverans. Vi förbehåller oss rätten att göra delleveranser. Om ansvarsskyldighet uppstår på grund av försenade leveranser gäller stycke 11.

6. Risköverföring

Vid alla transaktioner, inklusive förbetalda och fraktfria leveranser, överförs risken för förlust av eller skada på varorna till Köparen vid den tidpunkt som vi överlämnar dem till speditör, och senast vid tidpunkten när de lämnar vårt lager.

7. Betalning

7.1 Betalnings- och rabattperioder startar på fakturadatumet på fakturorna. Betalningar ska i annat fall ske omedelbart utan avdrag. Hela beloppet ska finnas hos oss på förfallodatumet.
7.2 Betalning är endast möjlig via banköverföring eller SEPA-direktöverföring.
7.3 Vid inställd betalning har vi rätt att debitera normal standardränta (för närvarande 9 procentenheter över basnivån) och förbehåller oss rätten att kräva ytterligare ersättning.
7.4 Om det efter avtalets ingående visar sig att betalningen riskeras på grund av Köparens betalningsförmåga, eller om andra omständigheter uppstår som visar att Köparens betalningsförmåga försämras avsevärt, har vi rätt att avstå eventuella ytterligare prestationer och utnyttja rätten i avsnitt 321 i den tyska civilrättslagen (BGB). Detta gäller även i de fall våra avtalsmässiga åtaganden ännu inte har förfallit. I sådana fall har vi också rätt att avsluta alla våra utestående fordringar som härrör från samma juridiska förhållande. Köparens förmåga att betala ska anses vara äventyrad om Köparen har
ställt in betalningen av en betydande fordran i minst tre veckor, samt i fall av avsevärd försämring av Köparens kreditvärdighet enligt vår kreditbedömning.
7.5 Köparen ska endast ha rätten till kvarhållande och kompensation i de fall som Köparens motkrav står oemotsagda eller har förklarats juridiskt bindande eller är i ömsesidigt förhållande till vårt krav enligt avsnitt 320 i den tyska civilrättslagen (BGB).

8. Återtagandeförbehåll

8.1 Levererade varor ska vara vår egendom (Reserverade varor) till dess att full betalning av köpeskillingen har erhållits.
8.2 Varor som har levererats (de ”Reserverade varorna”) ska vara vår egendom till dess att alla utestående fordringar har erhållits, särskilt med avseende på skulder till oss i samband med affärsförhållandet (kvarhållande av konto). Detta ska gälla framtida och eventuella fordringar om betalningar sker till särskilt avsedda utestående konton. Detta kvarhållande av konto upphör när alla utestående fordringar som är öppna och som omfattas av kvarhållandet betalas vid tidpunkten för betalningen. Däremot gäller inte kvarhållande av konto för förskottsbetalningar eller kontanta transaktioner enligt betydelsen i avsnitt 142 i den tyska obeståndslagstiftningen.
8.3 Reserverade varor ska hanteras och bearbetas för oss som tillverkare enligt betydelsen i avsnitt 950 i den tyska Civilrättslagen (BGB) utan att medföra skyldigheter för oss. Om Köparen tillverkar, kombinerar eller blandar de Reserverade varorna med andra varor ska vi ha samäganderätt för de nya varorna i samma proportion som faktureringspriset för de Reserverade varorna jämfört med faktureringspriset för de övriga varorna. Om vårt ägarskap upphör genom kombination eller blandning ska Köparen här och nu överföra ägarskapet till oss för de nya varorna eller föremålen för faktureringsvärdet av de Reserverade varorna och ska hålla detta för oss utan avgift. Vårt samägarskap ska anses vara Reserverade varor enligt stycke 8.2 i dessa Villkor.
8.4 Anspråken från återförsäljning av de Reserverade varorna tillsammans med alla säkerheter som Köparen erhåller för anspråket ska här och nu överföras till oss i form av en säkerhet. Rätten att göra anspråk från återförsäljningen förfaller vid vårt återkallande vilket ska vara möjligt senast vid Köparens betalning av skulder. Köparen får endast sälja de Reserverade varorna i den normala affärsverksamheten i enlighet med de normala affärsvillkoren och med förbehållet att Köparen inte har ställt in betalningar, samt att alla rättigheter från sådan återförsäljning överförs till oss i enlighet med stycke 8.4 i dessa villkor. Köparen har inte rätt att överlåta de Reserverade varorna på något annat sätt.
8.5 Köparen har rätt att erhålla eventuella fordringar som uppstår från återförsäljning av de Reserverade varorna. Denna rätt förfaller om den återkallas från oss, senast när Köparen betalar sina skulder, om Köparen inte infriar en växel eller ansöker om konkurs.
8.6 Vi släpper de Reserverade varorna och föremålen eller anspråken som ersätter dessa på begäran efter eget gottfinnande i den mån deras värde överstiger beloppet av de säkrade kraven med mer än 50 %. Återtagande av Reserverade varor innebär inte ett upphävande av avtal.

9. Industriella egendomsrättigheter

KNIPEX förbehåller sig alla rättigheter till ägarskap och upphovsrätt till alla mönster och modeller, illustrationer, ritningar, beräkningar och andra dokument och information samt kommersiella och tekniska detaljer som tillhandahållits kunden.

10. Anspråk på grund av defekter

10.1 Defekter måste rapporteras skriftligen omedelbart, senast sju dagar efter leverans. Defekter som inte kan upptäckas inom denna tidsperiod trots mycket noggrann inspektion ska rapporteras skriftligen så snart som möjligt, senast inom sju dagar efter upptäckt. Vi kan, efter eget gottfinnande, åtgärda defekten eller leverera icke-defekta varor. Vid transportskador måste personen som ansvarar för transporten informeras. Vid kvantitetsunderskott måste Köparen fastställa bruttovikt och nettovikt och skicka kopior av fraktsedeln och transportdokumentationen, annars kommer klagomålet inte att behandlas.
10.2 Begränsningsperioden för alla krav på grund av defekter, inklusive krav på ersättning, ska vara ett år från leverans. Detta gäller inte om avsnitt 438 (1) stycke 2 i den tyska civilrättslagen (BGB), avsnitt 478, 479 BGB eller avsnitt 634 a (1) stycke 2 BGB föreskriver längre perioder eller vid personskador, vid avsiktlig eller grov vårdslöshet från vår sida eller vid vilseledande döljande av en defekt.

11. Ansvar för skador

11.1 Vi kan endast hållas ansvariga för skador som orsakas av avtalsenliga och icke-avtalsenliga brott mot skyldigheter eller krav – även ledande personal eller andra involverade personer – vid avsiktlig och grov vårdslöshet begränsat till förutsägbara typiska avtalsskador vid tiden för avtalets ingående. Vårt ansvar gäller heller inte för skador som orsakas av defekter eller som uppstår till följd av defekter.
11.2 Dessa begränsningar gäller inte vid oaktsamt åsidosättande av avtalskrav, som korrekt leverans i tid och skyldigheter att rådge, skydda och iaktta försiktighet i syfte att möjliggöra för Köparen att använda de levererade varorna i enlighet med avtalet. Dessutom gäller dessa begränsningar inte vid försumlig personskada och inte heller om, och i den mån vi har åtagit oss att garantera kvaliteten på levererade varor, samt i fall av tvingande ansvar enligt lagen om produktansvar.
11.3 Skulle vi misslyckas med att leverera eller prestera kan Köparen i enlighet med artikel 11.1 och 11.2 i dessa villkor begära – utöver prestationen – kompensation för skador som uppstått. Vid lindrig försumlighet begränsas detta dock till 5 % av leveransens inköpspris. Köparens rätt att begära skadestånd som ersättning för bristande prestation enligt artikel 11.1 och 11.2 häri påverkas inte.
11.4 Vi godkänner endast kostnader som gäller efterföljande prestation i den mån de är lämpliga i det enskilda fallet, särskilt i relation till varornas inköpspris och under inga omständigheter uppgår till mer än 100 % av inköpspriset. Vi godkänner dessutom endast ytterligare kostnader för till exempel sorteringskostnader, enligt stycke 11.1 och 11.2 i dessa Villkor. Tvingande lagbestämmelser påverkas inte av detta.

12. Returnerade varor

Utöver vårt ansvar för defekter ska Köparen krediteras för returnerade varor endast och i den mån vi tidigare har kommit överens om sådan retur skriftligen. Returnerade varor ska krediteras till 80 % av deras ursprungliga pris, förutsatt att de kan säljas på nytt och är i originalförpackningen. Annars tillkommer en avgift för rekonditionering och förpackning. Kreditering sker endast mot nya leveranser till Köparen. Av säkerhetsskäl kan isolerade verktyg inte returneras.

13. Plats för utförande av prestation, jurisdiktion och tillämplig lag

Plats för utförande av prestation, samt för Köparens åtaganden, är Wuppertal. Platsen för domsrätt för alla tvister rörande detta avtal ska vara Wuppertal. Vi kan däremot även lagsöka Köparen i dennes säte. Tysk lag ska styra alla rättsliga förhållanden mellan oss och Köparen, med undantag för konventionen om internationella köp av varor (CISG).