Přejít k hlavnímu obsahu
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

DODACÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

1. Platnost

Tyto dodací smluvní podmínky platí pro všechny smlouvy, včetně budoucích, uzavřené se společnostmi a právnickými osobami podle obecné a veřejné legislativy související se zvláštním majetkem (dále jen „kupující“), které se týkají zásobování a jiných služeb včetně pracovních smluv, smluvní práce a dodání přijatelného a nepřijatelného zboží. V žádném případě neplatí nákupní podmínky kupujícího. V případě nejasností převáží platnost německá verze těchto smluvních podmínek.

2. Nabídky

Naše nabídky nejsou závazné. Náš katalog a náš ceník jsou součástí naší nabídky. Ilustrace, rozměry a hmotnost uvedené v našich tištěných materiálech jsou přibližné. Vyhrazujeme si právo modely a styly upravit bez konkrétního upozornění. Vyhrazujeme si neomezené vlastnické právo a právo využívat autorská práva s ohledem na odhady nákladů, nákresy a jiné dokumenty (dále označovány jako „dokumenty“). Dokumenty mohou být třetím stranám zpřístupněny pouze po našem schválení a nedojde-li k objednávce, musí nám být na požádání neprodleně vráceny.

3. Produkty vyrobené na zakázku

Množství objednaných produktů vyrobených na zakázku může být vyšší nebo menší o 10 %. To platí i pro hromadně vyráběné předměty, které jsou speciálně označeny podle požadavků kupujícího. S ohledem na technické požadavky můžeme určit technické nebo designové prvky, které nebyly výslovně objednány nebo specifikovány.

4. Ceny / objednací množství

Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí cena dle našeho ceníku platného v době uzavření smlouvy. Naše cenové nabídky nejsou závazné. K ceně bude připočtena aktuální zákonem stanovená daň z přidané hodnoty. Pokud není dohodnuto jinak, všechny ceny jsou v paritě ze skladu (EXW) Wuppertal, Německo (INCOTERMS 2010). Na základě našeho vlastního rozhodnutí můžeme zvolit způsob balení a dopravy. Vyhrazujeme si právo upravit objednané počty položek na počty celých balených jednotek.

5. Doba doručení

Prohlášení ohledně doby doručení nebo plnění jsou přibližná. Data doručení nebo plnění (časy doručení) začínají datem našeho potvrzení objednávky a jsou platná pouze pod podmínkou včasného ujasnění všech podrobností objednávky a včasného splnění všech závazků kupujícího, např. předložení všech oficiálních certifikací nebo akreditivů. Naše povinnost zajistit doručení závisí na řádném a včasném doručení zboží nám. Výjimku tvoří případy, kdy nám zboží nebylo řádně nebo včas doručeno naší vinou. Doba doručení byla dodržena, pokud zboží opustilo naši továrnu do daného data nebo bylo nahlášené jako připravené k doručení. Vyhrazujeme si právo provádět částečné zásilky. Pokud z důvodu zpoždění dodávky vzniknou závazky, platí odstavec 11.

6. Převod rizika

U všech transakcí včetně předplacené přepravy a doručení bez přepravy přechází riziko ztráty nebo poškození zboží na kupujícího v okamžiku, kdy zboží předáme zasilateli nebo přepravci, a to nejpozději v okamžiku, kdy opustí náš sklad.

 

7. Platba

7.1 Platební a diskontní lhůta se počítají ode dne vystavení faktury uvedeného na faktuře. Jinak jsou platby splatné okamžitě a beze srážky. Určená částka nám musí být k dispozici v datum splatnosti.
7.2 Provedení platby je možné pouze bankovním převodem nebo inkasem SEPA.
7.3 V případě platebního selhání máme právo účtovat zákonné úroky z prodlení (v současné době 9 procentních bodů nad základní sazbou) a vyhrazujeme si právo domáhat se dalších náhrad škod.
7.4 Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo, že platba je ohrožena schopností kupujícího plnit své závazky, nebo pokud jiné okolnosti prokážou významné snížení schopnosti kupujícího své závazky splnit, máme právo ukončit jakékoli další plnění našich závazků a využít práv uvedených v § 321 německého občanského zákoníku. To platí i v případě, že plnění naší smluvní povinnosti ještě není
vyžadováno. V takových případech máme také právo vyžadovat veškeré pohledávky vyplývající ze stejného právního vztahu. Schopnost kupujícího plnit své závazky může být považována za ohroženou i v případě, kdy platební selhání kupujícího trvá aspoň tři týdny a výše pohledávek je významná, a také v případě významného snížení jeho existujícího úvěrového rámce naším pojištěním úvěrů.
7.5 Kupující má právo na pozastávku a právo na započtení pouze v případě, že jeho protinávrhy nejsou zpochybněny nebo byly prohlášeny za právně závazné nebo jsou ve vzájemném vztahu k našemu nároku podle § 320 německého občanského zákoníku (BGB).

8. Výhrada vlastnictví

8.1 Doručované zboží zůstává naším majetkem (vyhrazeným zbožím) až do plného uhrazení nákupní ceny.
8.2 Dodávané zboží (dále jen „vyhrazené zboží“) zůstane naším majetkem, dokud nebudou vyrovnány všechny dosud nevyrovnané pohledávky, především ty, které jsou splatné v souvislosti s daným obchodním vztahem (udržení pohledávek). Toto platí pro budoucí a podmíněné pohledávky a v případě, že se platby provádějí do speciálně určených nevyrovnaných účtů. Toto udržení pohledávek skončí v okamžiku, kdy dojde v okamžiku platby k uhrazení všech pohledávek, které zůstávají otevřené a vztahuje se na ně udržení pohledávek. Udržení pohledávek se nicméně nevztahuje na předběžné platby nebo hotovostní transakce ve smyslu § 142 německého insolvenčního zákona.
8.3 Vyhrazené zboží bude zpracováno pro nás jako výrobce ve smyslu § 950 německého občanského zákoníku (BGB), aniž by nám vznikla jakákoli povinnost. Pokud kupující použije vyhrazené zboží k výrobě, propojení nebo smíchání s jiným zbožím, získáme spoluvlastnictví nového zboží v poměru fakturované ceny vyhrazeného zboží k fakturované ceně jiného zboží. Pokud naše vlastnictví propojením nebo smícháním zanikne, kupující nám tímto převede vlastnické právo na nové zboží nebo předmět v rozsahu fakturované hodnoty rezervovaného zboží a bez poplatku ho pro nás zachová. Naše práva na spoluvlastnictví budou považována za vyhrazené zboží ve smyslu odstavce 8.2 těchto smluvních podmínek.
8.4 Nároky z dalšího prodeje vyhrazeného zboží spolu se všemi cennými papíry, které kupující pro nárok získá, nám budou tímto převedeny ve formě cenného papíru. Právo na přijetí nároků z dalšího prodeje vyprší v případě našeho odvolání, které bude nejpozději možné v případě platebního selhání kupujícího. Kupující může vyhrazené zboží dále prodávat pouze v běžném rámci svého podnikání v souladu s jeho běžnými obchodními podmínkami a za předpokladu, že je schopen provádět platby a také že jakákoli práva plynoucí z daného dalšího prodeje budou v souladu s tímto odstavcem 8.4 převedena na nás. Kupující nemá právo se zbavit vyhrazeného zboží žádným jiným způsobem.
8.5 Kupující má právo přijmout jakékoli pohledávky plynoucí z dalšího prodeje vyhrazeného zboží. Toto právo zanikne, pokud ho odvoláme, a nejpozději při platebním selhání kupujícího, pokud kupující odmítne směnku nebo vyhlásí úpadek.
8.6 Vyhrazené zboží a předměty nebo nároky, které ho nahrazují, uvolníme na požádání podle vlastního uvážení v případě, že jejich hodnota přesahuje výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. Zpětné přijetí vyhrazeného zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy.

9. Práva průmyslového vlastnictví

Společnost KNIPEX si vyhrazuje veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví týkající se všech jejích vzorců a modelů, ilustrací, nákresů, výpočtů a jiných dokumentů a informací a obchodních a technických detailů poskytnutých zákazníkovi.

10. Nároky vyplývající z vad

10.1 Vady je nutné neprodleně nahlásit písemně, a to nejpozději sedm dní od doručení. Vady, které nelze v tomto čase odhalit navzdory nejpečlivější možné kontrole, je nutné písemně nahlásit co nejdříve, nejpozději do sedmi dní od jejich odhalení. Podle našeho uvážení můžeme vadu napravit nebo doručit zboží bez vady. V případě poškození při přepravě je nutné informovat také osobu zodpovědnou za přepravu. V případě nedostatečného množství musí kupující zjistit hrubou a čistou hmotnost zásilky a
zaslat nám kopie potvrzení o doručení a přepravních dokumentů, jinak stížnost nebude možné zpracovat.
10.2 Promlčecí lhůta všech nároků vyplývajících z vad včetně nároků na odškodnění je jeden rok od doručení. Toto neplatí, pokud § 438 (1) č. 2 německého občanského zákoníku (BGB), § 478 a 479 BGB nebo § 634 a (1) č. 2 BGB předepisují delší období, nebo v případech zranění, poškození zdraví nebo ztráty života, v případě nesplnění našich povinností ať už úmyslně, nebo z nedbalosti nebo v případě podvodného zatajení vady.

11. Odpovědnost za škody

11.1 Za škody plynoucí z porušení smluvních a nesmluvních povinností nebo požadavků, a to i za naše vedoucí pracovníky a jiné zúčastněné osoby, můžeme být odpovědní pouze v případě úmyslného jednání a hrubé nedbalosti a v případě hrubé nedbalosti pouze v rozsahu omezeném na předvídatelné běžné smluvní škody v době uzavření smlouvy. Zároveň nejsme odpovědní za škody plynoucí z vad nebo za jejich následné škody.
11.2 Tato omezení se nevztahují na porušení zásadních smluvních požadavků, jako je řádné a včasné doručení a plnění povinnosti poskytovat rady, ochranu a potřebnou péči za účelem umožnění kupujícímu používat doručené zboží v souladu se smlouvou. Tato omezení se nevztahují ani na zavinění ztrát na životech, zranění nebo poškození zdraví a také neplatí v rozsahu naší záruky na kvalitu doručeného zboží a v případech závažné odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za výrobky.
11.3 Pokud bychom nedostáli svým závazkům týkajícím se doručení nebo plnění, může kupující v souladu se zde uvedenými články 11.1 a 11.2 požadovat kromě splnění našich závazků také kompenzaci za vzniklé škody. Ta je nicméně v případě mírné nedbalosti omezena na 5 % nákupní ceny doručovaného zboží. Právo kupujícího požadovat odškodnění namísto splnění závazků v souladu se zde uvedenými články 11.1 a 11.2 zůstává nedotčeno.
11.4 Náklady spojené s následným plněním přebíráme pouze v případě, že jsou v daném individuálním případě na místě, zejména v souvislosti s nákupní cenou zboží, a v žádném případě nepřesáhnout 100 % nákupní ceny. Další náklady, například na třídění, přebíráme pouze v souladu s odstavci 11.1 a 11.2 těchto smluvních podmínek. Odpovídající zákonná ustanovení tímto dotčena nejsou.

12. Vrácené zboží

Mimo naši odpovědnost za vady budou kupujícímu za vrácené zboží vráceny peníze pouze v případě, že jsme vrácení písemně odsouhlasili. Za vrácené zboží bude kupujícímu vráceno 80 % jeho původní ceny za předpokladu, že zboží lze znovu prodat a je v původním balení. V opačném případě budou kupujícímu účtovány příslušné náklady za obnovení prodejního stavu a balení. Jakékoli peníze budou kupujícímu vráceny výhradně ve formě kreditu na nové zásilky. Z bezpečnostních důvodů není možné vrátit izolované nástroje.

13. Místo plnění, jurisdikce a příslušná legislativa

Místem plnění povinností včetně povinností kupujícího je Wuppertal. Wuppertal je také jurisdikcí pro všechny spory související s touto smlouvou. Kupujícího nicméně můžeme žalovat i v místě jeho sídla. Všechny právní vztahy mezi námi a kupujícím se řídí německým zákonem podle výjimky Úmluvy o mezinárodní koupi zboží (CISG).