Overslaan en naar de inhoud gaan
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Geldigheid

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op alle - ook toekomstige - overeenkomsten met ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en bijzondere fondsen van publiek recht (hierna "Koper" genoemd) voor leveringen en andere diensten, waaronder opdrachten voor werken en diensten, aanneming van werk en levering van vervangbare en niet vervangbare goederen door KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Str. 13, 42349 Wuppertal (hierna "KNIPEX" genoemd). De algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien en voor zover KNIPEX deze uitdrukkelijk schriftelijk erkent. Met name het stilzwijgen van KNIPEX met betrekking tot afwijkende voorwaarden geldt niet als erkenning of instemming, ook niet voor toekomstige overeenkomsten. De voorwaarden zijn van toepassing in plaats van eventuele algemene voorwaarden van de koper, zelfs indien de aanvaarding van de bestelling volgens deze voorwaarden bedoeld is als een onvoorwaardelijke erkenning van zijn algemene voorwaarden. In geval van twijfel geldt de Duitse versie van deze Voorwaarden, die beschikbaar is op https://www.knipex.de/allgemeine-geschäftsbedingungen-agb.

 

1.2 Individuele overeenkomsten (bijv. raamleveringsovereenkomsten, kwaliteitsborgingsovereenkomsten) en/of specificaties in een opdrachtbevestiging hebben voorrang op deze Voorwaarden. In geval van twijfel worden de handelsbepalingen geïnterpreteerd overeenkomstig de Incoterms® 2020, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC).

 

2 Sluiting van het contract

2.1 Offertes van KNIPEX zijn niet bindend; dit geldt ook voor informatie in catalogi en de desbetreffende geldige prijslijst. De afbeeldingen, afmetingen en gewichtsopgaven in drukwerk, internetaanbiedingen en andere publicaties van KNIPEX zijn slechts bij benadering maatgevend, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar omschrijvingen of aanduidingen van de levering of dienst. In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften of technische verbeteringen zijn, alsmede de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, voor zover zij geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.

 

2.2 De bestelling van de goederen door de koper geldt als een bindend aanbod de overeenkomst aan te gaan. Tenzij in de bestelling anders is bepaald, heeft KNIPEX het recht deze contractuele aanbieding binnen vier (4) weken na ontvangst door KNIPEX te aanvaarden.

 

2.3 De aanvaarding kan schriftelijk of in tekstvorm of door levering van de goederen of kennisgeving van gereedheid voor verzending (hierna "aanvaarding") aan de Koper worden verklaard. Indien de aanvaarding niet binnen de in artikel 2.2 genoemde aanvaardingstermijn plaatsvindt, wordt de overeenkomst voor de bevestigde/geleverde goederen geacht te zijn aanvaard indien de Koper niet binnen twee weken na ontvangst van de (vertraagde) verklaring van aanvaarding bezwaar maakt of - indien de goederen worden geleverd zonder voorafgaande verzending van een orderbevestiging - de goederen aanvaardt en niet binnen twee weken na aanvaarding bezwaar maakt. Hetzelfde geldt voor afwijkingen in de orderbevestiging en/of de levering van goederen - bijvoorbeeld door gebruikte verpakkingseenheden - ten opzichte van de bestelling.

 

2.4 De Koper zal zich strikt houden aan alle nationaal of internationaal geldende, relevante import- of exportvoorschriften, alle noodzakelijke vergunningen verkrijgen en tijdig alle informatie en documenten verstrekken die vereist zijn voor de export, overdracht of import in het desbetreffende land van levering. Vertragingen ten gevolge van exportinspecties of goedkeuringsprocedures doen de overeengekomen levertijden (clausule 4) vervallen. In dat geval zullen KNIPEX en de koper in onderling overleg redelijke nieuwe termijnen overeenkomen. Indien de noodzakelijke goedkeuringen niet binnen de 6 kalenderweken na de vertragingen worden verleend, wordt de overeenkomst ten aanzien van de betrokken goederen geacht niet te zijn gesloten. In geval van een verwijtbare schending van paragraaf 2.4 zin 1 door de koper, zal de koper KNIPEX op eerste verzoek vrijwaren tegen vorderingen en schadevergoedingen die tegen KNIPEX worden ingesteld door toeleveranciers of licentiegevers van KNIPEX, of andere derden. Hetzelfde geldt voor door KNIPEX geleden schade en gemaakte kosten.

 

3. Op maat gemaakte producten

Wanneer KNIPEX en de koper een overeenkomst sluiten voor de levering van goederen en/of verpakkingen die (buiten serieproductie) worden vervaardigd om aan de individuele behoeften van de koper te voldoen (hierna "op maat gemaakte producten" genoemd), heeft KNIPEX het recht om

achteraf wijzigingen in de leveringsomvang aan te brengen, op voorwaarde dat de wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor de koper, rekening houdend met de belangen van KNIPEX. Maatwerk omvat ook serieartikelen of verpakkingen die op verzoek van de koper speciaal moeten worden gemerkt. Technische of ontwerpkenmerken die niet uitdrukkelijk zijn besteld of gespecificeerd, kunnen door KNIPEX in overeenstemming met de technische vereisten worden bepaald.

 

4. Levertijd

4.1 Door KNIPEX opgegeven termijnen voor de levering van de goederen (hierna te noemen "leveringstermijnen") gelden steeds slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste datum is toegezegd of overeengekomen. Indien verzending is overeengekomen, hebben de leveringstermijnen en leveringsdata betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vervoerder of enige andere met het vervoer belaste derde, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

 

4.2 Alle leveringstermijnen gaan in (a) indien levering tegen vooruitbetaling is overeengekomen, op de dag van ontvangst van de volledige koopprijs (inclusief BTW en verzendkosten) of (b) indien betaling onder rembours of op rekening is overeengekomen, op de dag van het sluiten van de koopovereenkomst. Levertijden gelden ook alleen op voorwaarde dat alle details van de betreffende koopovereenkomst zijn opgehelderd en dat aan alle verplichtingen van de koper, zoals het verstrekken van alle officiële certificaten of kredietbrieven, tijdig is voldaan.

 

4.3 Indien de niet-naleving van de leveringstermijnen of -data te wijten is aan

 

· overmacht (bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, rellen, pandemieën, stakingen, uitsluitingen),

· aanvallen van derden op de IT-systemen van KNIPEX die ondanks de gebruikelijke zorgvuldigheid niet kunnen worden voorkomen,

· belemmeringen waarvoor KNIPEX niet verantwoordelijk is wegens Duitse of andere toepasselijke nationale of internationale wettelijke bepalingen, embargo's of andere sancties, of

· wegens - niet tijdige en/of behoorlijke - levering aan KNIPEX, voor zover dit niet aan KNIPEX zelf te wijten is,

 

overeengekomen leveringstermijnen worden dienovereenkomstig in redelijke mate verlengd. KNIPEX informeert de koper zo spoedig mogelijk over het begin en het einde van deze omstandigheden.

 

4.4 KNIPEX is gerechtigd deelhoeveelheden te leveren indien

 

· de gedeeltelijke hoeveelheid verkoopbaar is voor de koper in het kader van de contractuele bestemming,

· de levering van de resterende bestelde goederen verzekerd is en

· de koper hierdoor geen aanzienlijke extra kosten of aanzienlijke bijkomende kosten maakt.

 

4.5 Indien bindende leveringstermijnen niet kunnen worden nagekomen om redenen waarvoor KNIPEX niet verantwoordelijk is, zal KNIPEX de koper hiervan onverwijld in kennis stellen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Indien de prestatie ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, heeft KNIPEX het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; de door de koper reeds betaalde tegenprestatie wordt onverwijld terugbetaald. Met name de in artikel 4.3 genoemde gevallen worden beschouwd als niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin.

 

4.6 Indien KNIPEX met een levering of andere dienst in gebreke blijft, kan de koper - overeenkomstig de artikelen 10.1 en 10.2 - naast de levering ook vergoeding van de door de vertraging veroorzaakte schade eisen; in geval van eenvoudige nalatigheid echter beperkt tot een bedrag van 0,5 % per verstreken week van de vertraging en in totaal tot maximaal 5 % van de voor de vertraagde levering overeengekomen prijs. Het recht van de koper op schadevergoeding in plaats van nakoming overeenkomstig de paragrafen 10.1 en 10.2 blijft onverlet.

 

5 Risico-overgang, wijze van verzending, gebrek aan aanvaarding

5.1. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen alsmede het risico van vertraging in geval van verzending, met inbegrip van franco levering, gaat op de koper over bij de overdracht van de goederen aan de expediteur of de vervoerder, doch uiterlijk bij het verlaten van het magazijn of de fabriek. Indien de verzending wordt vertraagd of niet wordt uitgevoerd om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, gaat het risico op de koper over vanaf de dag waarop de goederen voor verzending gereed zijn en KNIPEX de koper daarvan in kennis heeft gesteld.

 

5.2 De wijze van verpakking en vervoer wordt door KNIPEX in redelijkheid bepaald.

 

5.3 Indien de koper in gebreke blijft met de afname, niet meewerkt of indien een levering om andere, aan de koper toe te rekenen redenen wordt vertraagd, is KNIPEX gerechtigd vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bijv. opslagkosten) te verlangen. KNIPEX rekent hiervoor een forfaitaire schadevergoeding aan van 1% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte van de vertraging. Het bewijs van hogere schade door KNIPEX en de wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van bijkomende kosten, redelijke schadevergoeding, opzegging) blijven onverlet. De koper heeft het recht te bewijzen dat KNIPEX helemaal geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk geringer is. De koper mag de levering niet weigeren wegens onbeduidende gebreken.

 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij afzonderlijk anders is overeengekomen, gelden de op de dag van aanvaarding geldende KNIPEX-lijstprijzen. De prijzen zijn EXW Wuppertal, Duitsland (Incoterms® 2020), vermeerderd met de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en, in het geval van exportleveringen, vermeerderd met douanerechten, vergoedingen en soortgelijke openbare heffingen. Alle overeengekomen aanvullende of speciale leveringen en diensten worden extra in rekening gebracht.

 

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschieden betalingen volgens de op de facturen vermelde betalingsvoorwaarden per factuurdatum, anders onmiddellijk netto. KNIPEX moet op de vervaldag over het bedrag kunnen beschikken.

 

6.3 Betalingen zijn alleen mogelijk via bankoverschrijving of SEPA automatische incasso.

 

6.4 In geval van verzuim van betaling zijn de openstaande bedragen onderworpen aan een rente van 8% per jaar vanaf de vervaldag; het recht om in geval van verzuim een hogere rente en verdere schadevergoeding te vorderen blijft onverlet.

 

6.5 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de betalingsvorderingen van KNIPEX door de betalingsonmacht van de koper in gevaar komen, of indien zich andere omstandigheden voordoen die wijzen op een aanzienlijke verslechtering van de solvabiliteit van de koper, is KNIPEX gerechtigd de levering te weigeren overeenkomstig § 321 BGB. Dit geldt ook voor zover de verplichting tot nakoming (met name de betaling van de koopprijs) nog niet opeisbaar is.

 

6.6 Verrekening met tegenvorderingen van de koper of inhouding van betalingen wegens dergelijke vorderingen is slechts toegestaan voor zover de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn of voortvloeien uit dezelfde bestelling waaronder de betreffende levering is verricht.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van KNIPEX (hierna te noemen "Voorbehoudsgoederen") tot volledige betaling van de koopprijs (inclusief BTW, verzendkosten).

 

7.2 Voorts blijven de geleverde goederen eigendom van KNIPEX (hierna ook aangeduid als "Voorbehoudsgoederen ") totdat alle vorderingen, in het bijzonder de respectieve saldovorderingen, waarop KNIPEX in het kader van de zakelijke relatie recht heeft, zijn voldaan (saldovoorbehoud). Dit geldt ook voor vorderingen die in de toekomst zullen ontstaan en voor voorwaardelijke vorderingen, alsmede voor betalingen op specifiek aangewezen vorderingen. Dit voorbehoud van saldo vervalt definitief bij de betaling van alle op het tijdstip van betaling nog openstaande vorderingen die onder dit saldovoorbehoud vallen. Het saldovoorbehoud geldt echter niet voor vooruitbetalingen of contante transacties in de zin van artikel 142 van de faillissementswet. KNIPEX zal de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, alsmede de daarvoor in de plaats komende zaken of vorderingen op verzoek van de koper naar eigen goeddunken vrijgeven voor zover hun waarde het bedrag van de gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overtreft.

 

7.3 De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. In geval van verpanding, beslaglegging of andere beschikkingen of ingrepen door derden, dient de koper KNIPEX onmiddellijk op zijn eigendom te wijzen en KNIPEX daarvan in kennis te stellen, zodat KNIPEX zijn eigendomsrechten kan doen gelden. Indien de derde niet in staat is KNIPEX de in dit verband gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper jegens KNIPEX aansprakelijk voor deze kosten.

 

7.4 Tot wederopzegging en met uitzondering van de in artikel 7.3 genoemde gevallen is de koper bevoegd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken en te verkopen.

 

7.5 De verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud geschiedt voor KNIPEX als fabrikant in de zin van § 950 van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch) zonder KNIPEX te binden. Indien de koper de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met andere goederen verwerkt, combineert of vermengt, heeft KNIPEX recht op mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de factuurwaarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Indien de eigendom van KNIPEX door samenvoeging of vermenging vervalt, draagt de koper hierbij aan KNIPEX zijn eigendomsrechten op de nieuwe voorraad of zaak ter hoogte van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen over en zal hij deze met de zorgvuldigheid van een goed koopman en kosteloos voor KNIPEX bewaren. De mede-eigendomsrechten van KNIPEX worden overigens ook beschouwd als voorbehoudsgoederen in de zin van paragraaf 7.2.

 

7.6 De vordering uit de doorverkoop van de desbetreffende goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, wordt samen met alle door de koper voor de vordering verkregen zekerheden reeds nu door de koper aan KNIPEX tot zekerheid overgedragen in zijn geheel of ter hoogte van een eventueel mede-eigendomsaandeel van KNIPEX (zie art. 7.5). KNIPEX aanvaardt de overdracht. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats treden van de voorbehouden goederen of anderszins ontstaan met betrekking tot de voorbehouden goederen, zoals vorderingen uit hoofde van verzekering of onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging. KNIPEX machtigt de koper herroepelijk om de aan KNIPEX overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. Deze machtiging vervalt in geval van herroeping door KNIPEX, hetgeen mogelijk is in geval van contractbreuk, in het bijzonder bij wanbetaling door de koper.

 

7.7 Indien KNIPEX zich in geval van wanprestatie van de koper - in het bijzonder wanbetaling - rechtsgeldig uit de overeenkomst terugtrekt, heeft KNIPEX het recht de teruggave van de voorbehouden goederen te eisen.

 

8. Industriële eigendomsrechten

8.1 KNIPEX behoudt zich de eigendom en/of het auteursrecht voor van alle door KNIPEX gedane aanbiedingen en kostenramingen, alsmede van de aan de koper ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, monsters, modellen en andere bescheiden en hulpmiddelen. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van KNIPEX mag de koper deze zaken niet als zodanig of inhoudelijk aan derden ter beschikking stellen, openbaar maken, zelf gebruiken of door derden laten gebruiken, of reproduceren. Op verzoek van KNIPEX geeft hij deze voorwerpen en informatie volledig terug en vernietigt hij alle gemaakte kopieën indien hij deze niet langer nodig heeft in het kader van de normale bedrijfsvoering of indien de onderhandelingen niet tot het sluiten van een overeenkomst leiden.

 

8.2 Afgezien van de wettelijke bepalingen heeft de koper slechts het recht de naam van KNIPEX of KNIPEX-productaanduidingen voor internetdomeinen te gebruiken, indien en voor zover KNIPEX dit recht uitdrukkelijk bij schriftelijke verklaring aan de koper verleent.

 

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is KNIPEX slechts verplicht tot levering van de goederen in het land van de plaats van levering zonder inbreuk te maken op industriële eigendomsrechten en/of auteursrechten van derden (hierna "eigendomsrechten" genoemd).

 

8.4 De koper zal KNIPEX onverwijld schriftelijk in kennis stellen indien tegen hem vorderingen worden ingesteld wegens inbreuk op eigendomsrechten op de door KNIPEX geleverde goederen. Indien de geleverde goederen - door een omstandigheid waarvoor de koper niet verantwoordelijk is - inbreuk maken op een industrieel eigendomsrecht van een derde, zal KNIPEX naar eigen keuze en op eigen kosten de geleverde goederen zodanig wijzigen of vervangen dat de rechten van een derde niet langer worden geschonden, maar de geleverde goederen de contractueel overeengekomen functies blijven vervullen, of het gebruiksrecht voor de koper verwerven door het sluiten van een licentieovereenkomst met de derde. Indien KNIPEX daarin niet binnen een redelijke termijn slaagt, heeft de koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken of de koopprijs dienovereenkomstig te verminderen. Alle vorderingen tot schadevergoeding van de koper zijn onderworpen aan de beperkingen van artikel 10.

 

9 Garantie, materiaalfouten

9.1 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de garantie (inclusief verkeerde en te korte levering alsmede onjuiste montage/installatie of gebrekkige instructies), tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen inzake de vergoeding van kosten in geval van definitieve levering van nieuw vervaardigde goederen aan een consument (verhaal van de leverancier overeenkomstig de artikelen 478, 445a, 445b of de artikelen 445c, 327 lid 5, 327u van het Duits Burgerlijk Wetboek) onverlet, tenzij een gelijkwaardige vergoeding is overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een kwaliteitsborgingsovereenkomst.

 

9.2 De basis van de aansprakelijkheid van KNIPEX voor gebreken is in de eerste plaats de bereikte overeenstemming over de kwaliteit en het vermoedelijke gebruik van de goederen (inclusief accessoires en instructies). Alle productbeschrijvingen en specificaties van de fabrikant die het voorwerp uitmaken van een individuele overeenkomst of die door KNIPEX openbaar zijn gemaakt (in het bijzonder in catalogi of op het internet op de KNIPEX-website) op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, worden beschouwd als een kwaliteitsovereenkomst in deze zin. Voor zover een bepaalde kwaliteit in door KNIPEX verspreide materialen of andere publicaties niet is verzekerd of afzonderlijk is overeengekomen, wordt overeenkomstig de wettelijke regeling beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 3 BGB). KNIPEX is in dit verband niet aansprakelijk voor (openbare) uitlatingen van derden.

 

9.3 In het geval van goederen met digitale elementen of andere digitale inhoud is KNIPEX slechts gehouden tot beschikbaarstelling en, indien van toepassing, actualisering van de digitale inhoud voor zover dit uitdrukkelijk voortvloeit uit een kwaliteitsovereenkomst overeenkomstig paragraaf 9.2. KNIPEX is evenmin aansprakelijk voor (openbare) uitlatingen van derden in dit verband.

 

9.4 De verjaringstermijn voor alle vorderingen wegens gebreken, met inbegrip van schadevorderingen, bedraagt één jaar vanaf de levering. Dit geldt niet wanneer langere termijnen wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door KNIPEX, in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of in geval van niet-naleving van een kwaliteitsgarantie. De wettelijke bepalingen inzake opschorting van verval, opschorting en hervatting van termijnen blijven onverlet.

 

9.5 Voor het doen gelden van aanspraken op gebreken door de koper is vereist dat hij zijn wettelijke controle- en meldingsplichten (§§ 377, 381 van het Duitse Wetboek van Koophandel) is nagekomen. Indien een gebrek bij de levering, bij de inspectie of op enig later tijdstip aan het licht komt, wordt KNIPEX daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Bij goederen die bestemd zijn voor inbouw, bevestiging of installatie geldt dit ook wanneer het gebrek pas na de desbetreffende verwerking aan het licht komt als gevolg van de schending van een van deze verplichtingen; in dit geval kan de koper met name geen aanspraak maken op vergoeding van de desbetreffende kosten. Indien tekorten worden vastgesteld, moet het bruto en netto gewicht van de zending worden bepaald en moeten kopieën van de leveringsbonnen en vrachtdocumenten worden opgestuurd; anders kan de zaak niet bij KNIPEX in behandeling worden genomen.

 

9.6 Indien een geleverde zaak gebrekkig is, kan KNIPEX in eerste instantie binnen een redelijke termijn kiezen voor herstel van het gebrek of voor vervangende levering; indien de door KNIPEX gekozen wijze van nakoming in het individuele geval voor de koper onredelijk is, kan de koper deze afwijzen. Het recht van KNIPEX om latere leveringen onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast.

 

9.7 De koper zal KNIPEX de nodige tijd en gelegenheid geven voor de achteraf verschuldigde prestatie. Na ontdekking van een gebrek houdt hij de goederen in ongewijzigde staat ter beschikking voor inspectie. Op verzoek van KNIPEX worden de afgekeurde goederen franco aan KNIPEX teruggezonden; in geval van een gerechtvaardigde klacht vergoedt KNIPEX de kosten van de gunstigste verzendingsroute.

 

9.8 Indien een door de koper te stellen redelijke termijn voor nakoming achteraf zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper zich terugtrekken uit de koopovereenkomst of de koopprijs overeenkomstig de wettelijke bepalingen verminderen. In geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen herroepingsrecht.

 

9.9 Aanspraken van de koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten bestaan ook bij gebreken alleen in overeenstemming met artikel 10 en zijn voor het overige uitgesloten.

 

10 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

10.1 Bij schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen is KNIPEX alleen aansprakelijk voor schade - ook voor leidinggevenden en andere plaatsvervangers - in het kader van de schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid, en bij lichte nalatigheid ook beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare typische contractuele schade; voor het overige is aansprakelijkheid, ook voor schade door gebreken en gevolgschade door gebreken, uitgesloten.

 

10.2 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, voor zover de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar komt. Voorts gelden zij niet in geval van opzettelijk veroorzaakte schade aan leven, lichaam en gezondheid en ook niet indien en voor zover KNIPEX een garantie voor de kwaliteit van de geleverde goederen heeft aanvaardt, alsmede in gevallen van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

 

10.3 KNIPEX draagt de kosten in verband met de nakoming achteraf slechts voor zover deze in het individuele geval redelijk zijn, met name in verhouding tot de koopprijs van de goederen, doch in geen geval meer dan 100% van de koopprijs. KNIPEX draagt alleen verdere kosten, zoals sorteerkosten, overeenkomstig paragraaf 10.1 en 10.2. Dwingende wettelijke bepalingen blijven onverlet.

 

11. Distributieverbod USA

11.1 Voor de Verenigde Staten van Amerika (hierna „USA“ genoemd) gelden bijzonder eisen ten aanzien van verpakking, aanduiding, garanties en bedieningshandleidingen. Uitsluitend producten die bij (de dochtermaatschappij) KNIPEX Tools LP worden gekocht, voldoen aan deze eisen. Producten die rechtstreeks of indirect bij KNIPEX of een andere dochtermaatschappij van KNIPEX worden gekocht, voldoen niet aan deze eisen en zijn niet vrijgegeven voor de verkoop in de USA. Het is de koper daarom niet toegestaan om KNIPEX-producten, die niet door KNIPEX Tools LP in de handel werden gebracht, rechtstreeks of indirect te verkopen of te leveren aan afnemers in de USA.

 

11.2 De koper is verplicht om dit distributieverbod eveneens op te leggen aan zijn afnemers. De koper zorgt er bovendien voor dat – in het kader van hetgeen hem mogelijk is - er geen klanten worden bevoorraad, die zover de koper weet dergelijke producten naar de USA willen of zullen exporteren

.

12. Retouren

12.1 KNIPEX is niet verplicht gebrekkige goederen van de koper terug te nemen, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk met de koper is overeengekomen of KNIPEX daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

12.2 Indien goederen worden teruggenomen in overeenstemming met artikel 11.1, ontvangt de Koper een creditnota voor oorspronkelijk verpakte en wederverkoopbare goederen ten bedrage van 80 % van de gefactureerde (netto) prijs. Kosten voor eventuele herbehandeling en herverpakking worden extra in mindering gebracht op het kredietbedrag, afhankelijk van de uitgaven. De creditnota kan alleen worden verrekend met nieuwe leveringen van goederen. Geïsoleerd gereedschap kan om veiligheidsredenen niet worden teruggenomen.

 

13. Gedragscode en wet op de zorgvuldigheid van de toeleveringsketen

13.1 KNIPEX heeft een uitgebreide gedragscode aangenomen die KNIPEX onder meer verplicht tot het nemen van ecologische en sociale verantwoordelijkheid. De gedragscode wordt op verzoek aan de koper toegezonden. Gedragscodes die door de koper worden gepubliceerd (ongeacht hoe en waar) of rechtstreeks aan KNIPEX worden bezorgd, worden niet aanvaard, tenzij dit afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen. Het stilzwijgen van KNIPEX met betrekking tot een gedragscode van de koper geldt evenmin als zijn aanvaarding.

 

13.2 KNIPEX is wettelijk verplicht de Duitse wet inzake Corporate Due Diligence ter voorkoming van mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketen (LKSG) na te leven. Individuele verzoeken om informatie van de koper dienaangaande zijn derhalve niet vereist en zullen door KNIPEX niet worden beantwoord.

 

14 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De plaats van uitvoering, ook voor de verplichtingen van de koper, is Wuppertal. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de contractuele relatie is Wuppertal. KNIPEX kan, naar eigen goeddunken, de koper ook in de vestigingsplaats van de koper dagvaarden. Op alle rechtsbetrekkingen tussen KNIPEX en de koper is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

 

15. Diversen

Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot de contractuele relatie (bv. vaststelling van termijnen, kennisgeving van gebreken, terugtrekking of vermindering) moeten schriftelijk gebeuren in de zin van § 126 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, tenzij anders overeengekomen met de koper. Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel aan de legitimiteit van de persoon die de verklaring aflegt, blijven onverlet.

 

(Status: 12/2023)