Overslaan en naar de inhoud gaan
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Geldigheid

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle, ook toekomstige, overeenkomsten met ondernemers, rechtspersonen binnen het publiekrecht en publiekrechtelijke activa (hierna "Koper") over leveringen en overige verrichtingen, met inbegrip van werkopdrachten, loonwerkzaamheden en de levering van vervangbare en niet-vervangbare zaken. De inkoopvoorwaarden van de Koper zijn in geen geval van toepassing. Bij twijfel is de Duitse versie van deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De catalogus en de geldende prijslijst maken deel uit van onze aanbiedingen. De afbeeldingen, afmetingen en gewichten in onze drukwerken zijn benaderingen. Wij behouden het recht voor om model- en uitvoeringswijzigingen zonder bijzondere kennisgeving door te voeren. Wij behouden ons zonder beperking alle eigendoms- en auteursrechten voor met betrekking tot prijsopgaven, tekeningen en andere documenten (hierna "Documenten"). De Documenten mogen uitsluitend met onze toestemming aan derden worden verstrekt en dienen, wanneer een opdracht niet aan ons wordt toegekend, desgevraagd onverwijld aan ons te worden geretourneerd.

3. Op maat gemaakte producten

Bij op maat gemaakte producten mag de bestelhoeveelheid tot 10% afwijken. Onder op maat gemaakte producten vallen ook serieartikelen die op verzoek van de klant worden voorzien van een speciaal opschrift. Technische of constructieve kenmerken die niet uitdrukkelijk worden besteld of opgegeven, worden door ons bepaald op basis van de technische vereisten.

4. Prijzen/leveringshoeveelheden

Voor zover er geen overeenkomst van een andere strekking is gesloten, zijn onze lijstprijzen op de dag dat de opdracht wordt aangenomen van toepassing. Onze prijzen zijn vrijblijvend en exclusief btw. Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn onze prijzen EXW Wuppertal, Duitsland (INCOTERMS 2010). Wij zijn bevoegd tot beslissingen over de verpakking en het transport. Wij behouden ons het recht voor om de aantallen af te stemmen op de verpakkingseenheden.

5. Levertijd

Gegevens over leverings- of verrichtingstijden zijn bij benadering. Leverings- of verrichtingstermijnen (hierna "Leveringstermijnen") beginnen op de datum van onze opdrachtbevestiging en gelden alleen wanneer de details van de opdracht tijdig zijn gespecificeerd en wanneer er tijdig aan alle verplichtingen van de Koper, zoals het overleggen van officiële certificaten of het verstrekken van kredietbrieven, is voldaan. Wij zijn slechts verplicht tot leveren indien onze eigen toelevering correct en tijdig plaatsvindt, tenzij deze onjuiste of vertraagde toelevering aan onszelf te wijten is. Aan leveringstermijnen is voldaan wanneer de goederen vóór het verstrijken van deze termijnen onze fabriek hebben verlaten of de gereedheid voor verzenden van de goederen is gemeld. Wij behouden ons het recht voor om de levering in delen uit te voeren. Met betrekking tot de aansprakelijkheid bij vertraagde levering is punt 11 van kracht.

 

6. Risico-overdracht

Bij het overdragen van de goederen aan de expediteur of vervoerder, maar uiterlijk bij het verlaten van de opslag of fabriek, gaat het risico bij alle transacties, inclusief franco leveringen, over op de koper.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betalingen dienen conform de op de factuur vermelde betalingstermijnen en kortingen vanaf de factuurdatum, doch zo snel mogelijk netto, te worden voldaan. Op de vervaldatum moeten wij over het bedrag kunnen beschikken.
7.2 De betaling dient te geschieden middels een overschrijving of een SEPA-machtiging.
7.3 Bij vertraagde betalingen hebben wij het recht een wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen (op het moment van schrijven negen procentpunten van de basisrentevoet), waarbij geen afstand wordt gedaan van het recht op eventuele verdere vorderingen.
7.4 Wordt na het afsluiten van de overeenkomst duidelijk dat ons recht op betaling door de gebrekkige draagkracht van de koper in het gedrang komt, of dat er sprake is van andere omstandigheden
waaruit een gebrekkige draagkracht kan worden afgeleid, dan kunnen wij dit recht op grond van § 321 van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (burgerlijk wetboek) doen gelden. Dit geldt ook wanneer onze verrichtingsverplichting nog niet opeisbaar is. In dergelijke gevallen kunnen wij verder alle vorderingen gerelateerd aan de lopende zakelijke relatie met de koper opeisen. Onder een gebrekkige draagkracht vallen ook een betalingsvertraging van een aanzienlijk bedrag van minstens drie weken, of een aanzienlijk lagere rubricering van de limiet voor de klant bij onze goederenkredietverzekering.
7.5 De koper mag uitsluitend aanspraak maken op retentierecht of compensatiebevoegdheid voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist of onherroepelijk vastgesteld zijn, of indien er conform § 320 van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (burgerlijk wetboek) sprake is van een wederkerige relatie in verhouding tot onze vordering.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Totdat de aankoopprijs volledig is voldaan, blijven alle geleverde goederen ons volledige eigendom (hierna "Voorbehoudsgoederen").
8.2 De geleverde goederen blijven bovendien ons eigendom (goederen onder voorbehoud) totdat er aan alle vorderingen is voldaan. Hieronder vallen met name de toepasselijke saldovorderingen, waarop wij in het kader van onze zakelijke relatie recht hebben (hierna "saldo voorbehoud"). Dit geldt ook voor toekomstige en gerelateerde vorderingen en eveneens indien betalingen worden verricht voor als bijzonder aangemerkte vorderingen. Dit saldo voorbehoud wordt opgeheven wanneer alle op het tijdstip van de betaling nog openstaande en alle onder dit saldo voorbehoud vallende vorderingen worden vereffend. Het saldo voorbehoud geldt echter niet voor op voorhand betaalde of contante transacties in de zin van § 142 van de Duitse Insolvenzordnung (faillissementswet).
8.3 De bewerking en verwerking van de goederen onder voorbehoud vinden voor ons als fabrikant plaats in de zin van § 950 van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (burgerlijk wetboek), zonder dat ons enige verplichting wordt opgelegd. Indien de koper de goederen onder voorbehoud bewerkt, aan andere goederen koppelt of met andere goederen vermengt, hebben wij recht op een mede-eigendom van het nieuwe goed dat evenredig is aan de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud in verhouding tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Komt ons eigendom door koppeling of vermenging te vervallen, dan draagt de koper ons onverwijld de hem toekomende eigendomsrechten in de nieuwe zaak of het nieuwe goed toe, evenredig aan de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud, en waarborgt de koper de kosteloze overdracht van dit eigendom aan ons. Onze mede-eigendomsrechten gelden als goederen onder voorbehoud in de zin van punt 8.2.
8.4 De vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop van de goederen onder voorbehoud worden, samen met alle zekerheden die de koper voor de vordering verwerft, nu zekerheidshalve aan ons overgedragen. Het recht om vorderingen uit de doorverkoop te innen vervalt indien wij dit opzeggen, wat uiterlijk mogelijk is bij een betalingsachterstand van de koper. Het is de koper uitsluitend toegestaan de goederen onder voorbehoud via zijn normale kanalen en onder de normale omstandigheden in de handel te brengen zolang de koper geen betalingsachterstand heeft, vooropgesteld dat de vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop conform punt 8.4 aan ons worden overgedragen. Het is de koper niet toegestaan de goederen onder voorbehoud anders te gebruiken.
8.5 De koper is bevoegd om vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop te innen. Deze machtiging tot het innen van vorderingen vervalt indien wij deze opzeggen, uiterlijk bij een betalingsachterstand of bij het aanvragen van een faillissementsprocedure.
8.6 Wij zullen de goederen onder voorbehoud of de zaken of vorderingen die deze goederen vervangen naar eigen inzicht vrijgeven, voor zover de waarde daarvan de hoogte van de gewaarborgde vordering met meer dan 50% overschrijdt. Het terugnemen van de goederen onder voorbehoud vormt geen ontbinding van de overeenkomst.

9. Industriële-eigendomsrechten

KNIPEX behoudt alle auteurs- en eigendomsrechten over de aan de koper ter beschikking gestelde monsters, modellen, afbeeldingen, schetsen, berekeningen en overige documenten en informatie,
evenals alle commerciële en technische gegevens.

10. Garantie aanvragen

10.1 Gebreken dienen onverwijld, maar uiterlijk binnen zeven dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. Gebreken die ook bij de meest zorgvuldige controles niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt, dienen onverwijld, maar uiterlijk binnen zeven dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk te worden gemeld. Wij kunnen er naar eigen oordeel voor kiezen om het gebrek te verhelpen of om een vervangend goed aan te leveren. Transportschade dient te worden verhaald op de vervoerder. Stelt u vast dat wij een onjuiste hoeveelheid hebben geleverd, bepaal dan het bruto- en nettogewicht van de levering en lever ons kopieën van de pakbonnen en vrachtpapieren aan. Zonder deze documenten kunnen wij de reclamatie niet verwerken.
10.2 De verjaringstermijn voor alle garantie aanvragen,, inclusief schadevergoedingen, bedraagt één jaar vanaf de levering. Dit is niet van toepassing indien § 438 par. 1 nr. 2; § 478, § 479 of § 634 a par. 1 nr. 2 van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (burgerlijk wetboek) langere termijnen voorschrijven, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van letsel of gezondheidsschade, bij opzet, bij grove nalatigheid of bij het bedrieglijk achterhouden van informatie over gebreken.

11. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

11.1 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor schadevergoeding wegens het schenden van contractuele en niet-contractuele plichten, ook met betrekking tot ons leidinggevend personeel en overige medewerkers, indien er sprake is van opzet of grove
nalatigheid. In geval van grove nalatigheid wordt dit bovendien beperkt tot de bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare, voor een dergelijke overeenkomst gangbare schade. In overige gevallen zijn wij niet aansprakelijk, ook bij schade of gevolgschade die voortkomt uit gebreken.
11.2 Deze beperking is niet van toepassing bij verwijtbare overtredingen van wezenlijke contractuele plichten, waaronder de plicht om goederen tijdig en zonder gebreken te leveren, en de advies-, beschermings- en zorgplichten die bij een correct gebruik van de geleverde goederen door de koper mogelijk moeten zijn. Daarnaast zijn deze beperkingen niet van toepassing bij verwijtbaar veroorzaakt letsel of gezondheidsschade, indien en voor zover wij de garantie voor de kwaliteit van de geleverde goederen hebben overgenomen en wanneer de wetgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid onze aansprakelijkheid voorschrijft.
11.3 Zijn wij met betrekking tot een levering of overige verrichting in gebreke gebleven, dan kan de koper, zoals gedefinieerd in punt 11.1 en 11.2, een schadevergoeding naast de verrichting eisen. Bij lichte nalatigheid blijft deze vergoeding beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen prijs van de verrichting waarbij wij in gebreke zijn gebleven. Het recht van de koper op schadevergoeding in plaats van de verrichting, zoals gedefinieerd in punt 11.1 en 11.2, blijft ongewijzigd.
11.4 Kosten als gevolg van het achteraf vervullen van een dienst aanvaarden wij uitsluitend voor zover dit in het individuele geval, met name in verhouding tot de aankoopprijs van de goederen, passend is. In geen geval zullen deze kosten meer dan 100% van de aankoopprijs bedragen. Overige kosten, zoals sorteerkosten, aanvaarden wij uitsluitend conform hetgeen is gedefinieerd in punt 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden. Wettelijk verplichte voorschriften blijven hierbij ongewijzigd.

12. Retouren

Behalve inzake de productgarantie aanvaarden wij de kosten van retourzendingen uitsluitend wanneer dit van tevoren schriftelijk is overeengekomen. Een vergoeding voor doorverkoopbare goederen in de oorspronkelijke verpakking bedraagt 80% van de berekende prijs. Kosten voor eventuele bewerkingen en het opnieuw verpakken worden hierop in mindering gebracht. De vergoeding kan uitsluitend worden verrekend met nieuwe leveringen. Geïsoleerde gereedschappen kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet worden geretourneerd.

13. Plaats van uitvoering, bevoegd gerecht en toepasselijk recht

De plaats van uitvoering is, ook voor de plichten van de koper, Wuppertal. Het bevoegd gerecht voor alle geschillen die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan deze overeenkomst is Wuppertal. Wij kunnen ook vorderingen tegen de Koper instellen waar deze is gevestigd. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper is het Duitse recht van toepassing, uitgezonderd het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).