Przejdź do treści
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

 

1. Zastosowanie

Niniejsze Ogólne Warunki dostawy dotyczą wszystkich umów – również przyszłych – zawieranych z przedsiębiorstwami i osobami prawnymi prawa powszechnego i prawa publicznego odnoszącego się do aktywów szczególnych (zwanymi dalej „Kupującym”), dotyczących dostaw i innych usług, obejmujących umowy o pracę, umowy o dzieło oraz dostawy towarów zamiennych i niezamiennych. Warunki zakupu Kupującego w żadnym wypadku nie mają zastosowania. W przypadkach spornych obowiązuje wersja w języku niemieckim.

2. Oferty

Nasze oferty nie są wiążące. Katalog i cennik stanowią część naszej oferty. Ilustracje, wymiary i wartości ciężarów w naszych materiałach drukowanych są przybliżone. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania modeli i wersji bez osobnego powiadomienia. Zastrzegamy sobie nieograniczone prawa własności i prawa autorskie dotyczące kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (zwanych dalej „Dokumentami”). Dokumenty mogą być udostępniane stronom trzecim tylko po uzyskaniu naszej zgody; jeżeli zamówienie nie zostanie złożone u nas, dokumenty należy zwrócić nam bezzwłocznie na żądanie.

3. Produkty na zamówienie

Ilości zamówionych produktów wytworzonych na zamówienie mogą być większe lub mniejsze o 10%. Dotyczy to również artykułów produkcji masowej, które są specjalnie oznakowane zgodnie z wymaganiami Kupującego. Możemy określić cechy techniczne lub projektowe, które nie zostały wyraźnie zamówione lub określone zgodnie z wymaganiami technicznymi.

4. Ceny / zamawiane ilości

O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązuje nasz cennik aktualny w momencie zawarcia umowy. Nasze oferty cenowe nie są wiążące; do ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny obowiązują na bazie EXW (z zakładu) Wuppertal, Niemcy (INCOTERMS 2010). Możemy wybrać sposób pakowania i transportu według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zamówionych produktów pojedynczych na opakowania jednostkowe.

5. Terminy dostaw

Terminy dostaw lub realizacji są przybliżone. Terminy dostaw lub realizacji (terminy dostaw) rozpoczynają się od daty potwierdzenia przez nas zamówienia i obowiązują tylko pod warunkiem terminowego wyjaśnienia wszystkich szczegółów zamówienia i terminowego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Kupującego jak np. okazania wszelkich urzędowych zaświadczeń lub dostarczenia listów uwierzytelniających. Nasze zobowiązanie do dostawy uwarunkowane jest prawidłowością i terminowością dostaw towarów do nas, chyba że ponosimy winę za nieprawidłową lub opóźnioną dostawę. Terminy dostaw uznaje się za dotrzymane, gdy towar opuścił nasz zakład do tego czasu lub został zgłoszony jako gotowy do wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych. W odniesieniu do zobowiązań powstałych w wyniku opóźnionych dostaw obowiązuje paragraf 11.

6. Przeniesienie ryzyka

W przypadku wszystkich transakcji, w tym dostaw z przedpłatą frachtową i wolnych od frachtu, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak wraz z opuszczeniem naszego magazynu.

7. Płatności

7.1 Terminy płatności i rabatu zaczynają się od dnia wystawienia faktury podanego na fakturach; w przeciwnym razie płatności są wymagane natychmiast bez potrąceń. Kwotę musimy mieć do dyspozycji w wymaganym terminie płatności.
7.2 Płatność jest możliwa tylko pośrednictwem przelewu lub polecenia zapłaty SEPA.
7.3 W przypadku niedokonania płatności w terminie jesteśmy uprawnieni do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę (obecnie 9 punktów procentowych powyżej stopy bazowej) oraz zastrzegamy sobie prawo roszczenia o pokrycie dalszych szkód.
7.4 Jeżeli po zawarciu umowy Kupujący popadnie w zwłokę w spłacie kwoty znacznej wysokości lub wystąpią inne okoliczności, które wskazują na istotne pogorszenie jego wypłacalności, jesteśmy uprawnieni do powstrzymania się od dalszego świadczenia i skorzystania z praw przewidzianych w par. 321 niemieckiego kodeksu cywilnego. Dotyczy to także przypadku, gdy świadczenie naszego zobowiązania umownego jeszcze nie jest wymagane. W takich przypadkach jesteśmy upoważnieni do zażądania niezwłocznej spłaty wszystkich naszych należności wynikających z tego samego stosunku prawnego. Uważa się, że sytuacja finansowa Kupującego uległa pogorszeniu także wtedy, gdy przez przynajmniej trzy tygodnie zalega on z zapłatą znaczącej części należnej kwoty; ponadto jego dotychczasowy limit kredytowy został znacząco obniżony przez nasze ubezpieczenie kredytu.
7.5 Nabywca ma prawo zatrzymania i potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały uznane za prawnie obowiązujące albo są we wzajemnych relacjach z naszym roszczeniem zgodnie z par. 320 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

8. Zastrzeżenie prawa własności

8.1 Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością (towary objęte zastrzeżeniem własności) do czasu całkowitej spłaty naszych roszczeń.
8.2 Dostarczony towar („towar zastrzeżony”) pozostaje naszą własnością do czasu uregulowania wszystkich zaległych należności, zwłaszcza tych, które należą się nam w związku z relacjami biznesowymi (zastrzeżenie ze względu na saldo konta). Dotyczy to przyszłych i warunkowych należności oraz jeżeli dokonywane płatności dotyczą specjalnie określonych przeterminowanych należności. Zastrzeżenie ze względu na saldo konta wygasa ostatecznie, gdy w terminie płatności zostaną uregulowane wszystkie należności, które pozostają nieuiszczone i są objęte zastrzeżeniem ze względu na saldo konta. Jednakże zastrzeżenie ze względu na saldo konta nie dotyczy przyszłych płatności lub transakcji gotówkowych w znaczeniu par. 142 niemieckiej ustawy o postępowaniu upadłościowym.
8.3 Towar zastrzeżony jest przerabiany i przetwarzany dla nas jako producenta zgodnie z par. 950 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), nie powodując naszego zobowiązania. Jeżeli Kupujący przetwarza, łączy lub miesza towar zastrzeżony z innymi towarami uzyskujemy współwłasność nowego towaru proporcjonalnie do zafakturowanej ceny towaru zastrzeżonego w stosunku do zafakturowanej ceny innych towarów. Jeżeli nasza własność wygasa przez połączenie lub zmieszanie, Kupujący przekazuje nam już teraz prawa własności do nowego towaru lub przedmiotu do wartości towaru zastrzeżonego podanej na fakturze i będzie przechowywał go dla nas bezpłatnie. Nasze prawa współwłasności należy traktować jako towar zastrzeżony w rozumieniu punktu 8.2 niniejszych Warunków.
8.4 Roszczenia z odsprzedaży towaru zastrzeżonego wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami, które Kupujący uzyska dla roszczenia, już teraz są przekazywane nam z tytułu zabezpieczenia. Uprawnienie do dochodzenia należności z odsprzedaży wygasa w przypadku odwołania go przez nas, które może nastąpić najpóźniej po niedokonaniu płatności w terminie przez Kupującego. Kupujący może odsprzedawać towar zastrzeżony tylko w ramach swojej działalności zawodowej zgodnie ze swoimi normalnymi warunkami handlowymi i pod warunkiem, że nie zalega z płatnościami, oraz pod warunkiem, że wszystkie prawa wynikające z takiej odsprzedaży zostaną przekazane nam zgodnie z punktem 8.4. Kupujący nie jest uprawniony do dysponowania towarem zastrzeżonym w żaden inny sposób.
8.5 Kupujący jest uprawniony do ściągania należności wynikających z odsprzedaży towaru zastrzeżonego. Prawo to wygaśnie, jeżeli zostanie cofnięte przez nas najpóźniej w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności przez Kupującego; w razie niehonorowania weksla lub wystąpienia o ogłoszenie upadłości.
8.6 Na żądanie zwalniamy towar zastrzeżony oraz przedmioty lub roszczenia, które go zastępują, jeżeli tak wybierzemy o ile jego wartość przekracza wartość zabezpieczonych roszczeń o ponad 50%. Przyjęcie z powrotem towaru zastrzeżonego nie jest odstąpieniem od umowy.

9. Prawa własności przemysłowej

KNIPEX zastrzega sobie wszystkie prawa własności oraz prawa autorskie do wszystkich swoich wzorów i modeli, ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów oraz informacji, a także do szczegółowych danych handlowych i technicznych udostępnianych klientowi.

10. Roszczenia z tytułu wad

10.1 Wady należy zgłaszać w formie pisemnej niezwłocznie, najpóźniej siedem dni po dostawie. Wady, których nie udało się wykryć w tym terminie pomimo starannej kontroli, należy zgłosić na piśmie jak najszybciej, najpóźniej siedem dni po wykryciu. Możemy usunąć wadę lub dostarczyć towar bez wad według własnego uznania. W przypadku uszkodzeń w transporcie należy powiadomić osobę odpowiedzialną za transport. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Kupujący zobowiązany jest ustalić masę brutto i netto przesyłki i przesłać nam kopię dokumentów dostawy i listów przewozowych, w przeciwnym razie rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe.
10.2 Okres przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wad, w tym roszczeń odszkodowawczych, wynosi jeden rok od daty dostawy. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego § 438 ust. 1 nr 2; §§ 478, 479 lub § 634 a ust. 1 nr 2 określają dłuższe terminy, jak również w przypadkach zagrożenia życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu, umyślnego lub rażącego zaniedbania z naszej strony lub w przypadku umyślnego zatajenia wady.

11. Odpowiedzialność za szkody

11.1 Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia zobowiązań lub obowiązków umownych i pozaumownych - również za naszych pracowników wyższego szczebla i innych osób zaangażowanych - możemy ponosić wyłącznie w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, a w przypadku rażącego niedbalstwa ograniczonego do typowych szkód umownych, które można było przewidzieć w momencie zawierania umowy; w pozostałych przypadkach nasza odpowiedzialność za szkody z tytułu wad i skutków wad, jest wykluczona.
11.2 Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia istotnych warunków umowy, takich jak prawidłowa i terminowa dostawa oraz obowiązki w zakresie doradztwa, ochrony i zachowania należytej staranności w celu umożliwienia Kupującemu wykorzystanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową. Ograniczenia te nie obowiązują ponadto w zawinionych przypadkach spowodowania zagrożenia życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu, a także w przypadku, gdy i w zakresie, w jakim przyjęliśmy gwarancję jakości dostarczonego towaru, jak również w przypadku bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
11.3 Jeżeli zalegamy z dostawą lub świadczeniem, to zgodnie z punktami 11.1 i 11.2 Kupujący może zażądać – oprócz realizacji świadczenia – rekompensaty za powstałe szkody, jednakże ograniczonej do 5% ceny zakupu opóźnionej dostawy w przypadku drobnego zaniedbania. Prawo Kupującego do roszczeń za szkody zamiast wykonania świadczenia zgodnie z punktami 11.1 i 11.2 pozostaje bez zmian.
11.4 Koszty związane z późniejszym wykonaniem świadczenia ponosimy tylko w takim zakresie, w jakim są one właściwe w danym przypadku, w szczególności w odniesieniu do ceny zakupu towaru i w żadnym wypadku nie przekraczają 100% ceny zakupu. Dodatkowe wydatki, np. koszty sortowania, przejmujemy na siebie tylko zgodnie z punktami 11.1 i 11.2 tych Warunków. Nie narusza to obowiązujących przepisów prawnych.

12. Przesyłki zwrotne

Poza zakresem naszej odpowiedzialności za wady fizyczne, Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy za zwrócony towar tylko wtedy, gdy i o ile uprzednio wyraziliśmy na to pisemną zgodę. Należność za zwrócony towar wynosi 80% ceny początkowej pod warunkiem, że nadaje się on do ponownej sprzedaży i jest oryginalnie opakowany. W przeciwnym razie nastąpi dodatkowe obciążenie kosztami
regeneracji i pakowania. Rozliczenie zwrotu może być dokonane tylko wraz z nowymi dostawami towaru. Ze względów bezpieczeństwa nie można zwrócić narzędzi izolowanych.

13. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

Miejscem wykonania, również w zakresie obowiązków Kupującego, jest Wuppertal, Niemcy. Wszystkie spory powstałe w związku z tą umową będą rozstrzygane przez sąd w Wuppertalu. Jednakże możemy pozywać Kupującego także w miejscu jego siedziby. Wszystkie stosunki prawne pomiędzy nami a Kupującym reguluje prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).