Przejdź do treści
Loading YT Video
Knipex Logo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

 

1. Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej "Warunkami") obowiązują w odniesieniu do wszystkich, również przyszłych umów zawieranych z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego oraz wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym (zwanymi dalej "Kupującym") na dostawy i inne usługi włączając w to umowy o dzieło i zlecenie oraz dostawy przedmiotów zamiennych i niezamiennych przez firmę KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Str. 13, 42349 Wuppertal (zwaną dalej "firmą KNIPEX"). Ogólne Warunki Handlowe Kupującego mają zastosowanie wyłącznie, jeśli i w zakresie, w jakim firma KNIPEX jednoznacznie potwierdzi je na piśmie. W szczególności brak reakcji firmy KNIPEX na odmienne warunki nie będzie uznawany za potwierdzenie lub zgodę, nawet w przypadku przyszłych umów. Niniejsze warunki obowiązują w miejsce wszelkich Ogólnych Warunków Handlowych Kupującego, nawet jeśli przyjęcie zamówienia zgodnie z nimi ma stanowić bezwarunkowe uznanie jego Ogólnych Warunków Handlowych. W razie wątpliwości zastosowanie znajduje niemiecka wersja niniejszych warunków, która jest dostępna na stronie https://www.knipex.de/allgemeine-geschäftsbedingungen-agb.

 

1.2 Pojedyncze umowy (np. ramowe umowy dostawy, umowy o zapewnieniu jakości) i/lub dane w potwierdzeniu zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych warunków. Wszelkie klauzule handlowe w razie wątpliwości należy interpretować zgodnie z Incoterms® 2020 wydanymi przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC).

 

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty firmy KNIPEX są niewiążące; dotyczy to również danych zawartych w katalogach oraz w obowiązującym cenniku. Ilustracje, wymiary i waga podane w materiałach drukowanych, ofertach internetowych i innych publikacjach firmy KNIPEX mają jedynie charakter orientacyjny, chyba że zastosowanie do celów określonych w umowie wymaga ich dokładnej zgodności. Nie stanowią one gwarantowanych właściwości, lecz opisy lub oznaczenia dostawy lub usługi. Odstępstwa zwyczajowo przyjęte w handlu oraz odstępstwa wynikające z przepisów prawa lub stanowiące udoskonalenia techniczne, jak również zastąpienie części przez części równoważne, uznaje się za zgodne z umową, o ile nie wpływają one na zmniejszenie przydatności do przewidzianego umową celu.

 

2.2 Za wiążącą ofertę zawarcia umowy uważa się zamówienie towaru przez Kupującego. O ile w zamówieniu nie określono inaczej, firmie KNIPEX przysługuje prawo do przyjęcia niniejszej oferty zawarcia umowy w ciągu czterech (4) tygodni od jej otrzymania przez firmę KNIPEX.

 

2.3 Przyjęcie może nastąpić w formie pisemnej lub tekstowej albo poprzez dostarczenie towarów lub zgłoszenie gotowości do wysyłki do Kupującego (zwane dalej „przyjęciem"). Jeżeli przyjęcie nie nastąpi w terminie określonym w punkcie 2.2, umowę dotyczącą potwierdzonego/dostarczonego towaru uznaje się za przyjętą, jeżeli Kupujący nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania (opóźnionego) oświadczenia o przyjęciu lub, jeżeli towar jest dostarczany bez uprzedniego wysłania potwierdzenia zamówienia, przyjmie towar i nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od daty jego przyjęcia. Dotyczy to również przypadku niezgodności potwierdzenia zamówienia i/lub dostawy towaru, np. ze względu na zastosowane opakowania, z zamówieniem.

 

2.4 Kupujący jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wszystkich w danym kraju lub na arenie międzynarodowej, właściwych przepisów dotyczących importu lub eksportu, uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń i dostarczenia w odpowiednim czasie wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do eksportu, przekazania lub przywozu w danym kraju dostawy. Wszelkie opóźnienia wynikające z kontroli eksportowych lub procedur uzyskiwania zezwoleń skutkują nieważnością uzgodnionych terminów dostaw (punkt 4). W takim przypadku firma KNIPEX i Kupujący uzgodnią wspólnie nowe, odpowiednie terminy. W przypadku nieudzielenia niezbędnych zgód w ciągu 6 tygodni kalendarzowych od wystąpienia zwłoki, umowę uważa się za niezawartą w odniesieniu do danego towaru lub usługi. Jeżeli Kupujący w sposób zawiniony naruszy postanowienia punktu 2.4 zdanie 1, zobowiązany jest on do zwolnienia firmy KNIPEX z roszczeń na jej pierwsze wezwanie i zrekompensowania szkód zgłoszonych przeciwko firmie KNIPEX przez dostawców lub licencjodawców firmy KNIPEX, lub inne osoby trzecie. To samo dotyczy szkód i wydatków powstałych po stronie firmy KNIPEX.

 

3. Produkty wykonane na zamówienie specjalne

W przypadku zawarcia przez firmę KNIPEX i Kupującego umowy o dostawę towarów i/lub opakowań, które są wytwarzane (poza produkcją seryjną) na indywidualne zamówienie Kupującego (zwanych dalej "produktami wykonywanymi na zamówienie specjalne"), firma KNIPEX jest uprawniona do dokonywania późniejszych zmian w zakresie dostawy, pod warunkiem, że zmiany lub odstępstwa są akceptowalne dla Kupującego, z uwzględnieniem interesów firmy KNIPEX. Produktami wykonywanymi na zamówienie są również artykuły seryjne lub opakowania, które na życzenie Kupującego mają być specjalnie oznaczone. Właściwości techniczne lub konstrukcyjne, które nie zostały wyraźnie zamówione lub określone, mogą zostać określone przez firmę KNIPEX zgodnie z wymogami technicznymi

 

4. Termin dostawy

4.1 Podane przez firmę KNIPEX terminy dostaw towarów (zwane dalej "terminami dostaw") mają zawsze jedynie charakter orientacyjny, chyba że wyraźnie zadeklarowano lub uzgodniono określony termin lub datę. W przypadku uzgodnienia terminy dostaw i daty dostaw odnoszą się do momentu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono transport, chyba że wyraźnie określono lub uzgodniono inaczej.

 

4.2 Wszystkie terminy dostaw rozpoczynają swój bieg, (a) jeśli uzgodniono dostawę za zaliczką, w dniu otrzymania pełnej ceny zakupu (łącznie z VAT i kosztami wysyłki) lub (b) jeśli uzgodniono płatność za pobraniem lub na konto, w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Terminy dostaw obowiązują ponadto tylko pod warunkiem wyjaśnienia wszystkich szczegółów danej umowy sprzedaży i wypełnienia w terminie wszystkich zobowiązań Kupującego, jak na przykład dostarczenie wszystkich urzędowych zaświadczeń lub akredytyw.

 

4.3 W przypadku, gdy niedotrzymanie terminów lub dat dostaw spowodowane jest

 

· siłą wyższą (np. wojną, aktami terrorystycznymi, rozruchami, pandemią, strajkami, lokautem)

· atakami osób trzecich na systemy informatyczne firmy KNIPEX,

· którym nie można zapobiec pomimo zachowania zwyczajowej staranności, przeszkodami wynikającymi z niemieckich lub innych obowiązujących krajowych lub międzynarodowych przepisów prawnych, embarga lub innych sankcji, za które firma KNIPEX nie ponosi odpowiedzialności lub

· nieterminową i/lub niewłaściwą realizację dostaw do firmy KNIPEX, pod warunkiem, że powyższe nie wynika z winy firmy KNIPEX,

 

uzgodnione terminy dostaw ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. Firma KNIPEX w możliwie najkrótszym czasie poinformuje Kupującego o rozpoczęciu i zakończeniu takich okoliczności.

 

4.4 Firmie KNIPEX przysługuje prawo do dostawy ilości częściowych,

 

· jeżeli możliwe jest sprzedanie ich Kupującemu w ramach zgodnego z umową przeznaczenia,

· zapewniona jest dostawa pozostałej części zamówionych towarów,

· a Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych istotnych dodatkowych nakładów lub znaczących dodatkowych kosztów.

 

4.5. Jeżeli z przyczyn, za które firma KNIPEX nie ponosi odpowiedzialności , wiążące terminy dostaw nie mogą zostać dotrzymane, firma KNIPEX bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego i jednocześnie powiadomi go o przewidywanym nowym terminie dostawy. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w nowym terminie dostawy, firma KNIPEX jest uprawniona do odstąpienia od umowy w całości lub w części; wszelkie już zrealizowane przez Kupującego świadczenia wzajemne zostaną niezwłocznie zwrócone. Za brak możliwości realizacji świadczenia w tym znaczeniu uważa się w szczególności przypadki wymienione w punkcie 4.3.

 

4.6. Jeżeli firma KNIPEX nie dotrzymuje terminu dostawy lub terminu realizacji innej usługi, zgodnie z punktem 10.1 i 10.2 Kupującemu przysługuje prawo do żądania oprócz świadczenia usługi także odszkodowania za szkodę spowodowaną opóźnieniem; w przypadku zwykłego zaniedbania jest ono jednak ograniczone do kwoty 0,5 % za każdy pełny tydzień zwłoki, a łącznie do maksymalnie 5 % uzgodnionej ceny za opóźnioną usługę. Nie narusza to prawa Kupującego do żądania odszkodowania zamiast świadczenia zgodnie z pkt 10.1 i 10.2.

 

5. Przeniesienie ryzyka, sposób wysyłki, zwłoka w odbiorze towaru

5.1 Z chwilą przekazania towarów spedytorowi lub przewoźnikowi, lecz nie później niż z chwilą opuszczenia magazynu lub zakładu, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towarów, a także ryzyko opóźnienia firm wysyłkowych, także w przypadku dostaw franco siedziba. W przypadku opóźnienia lub braku realizacji wysyłki z przyczyn leżących po stronie Kupującego, ryzyko przechodzi na Kupującego z dniem, w którym towary są gotowe do wysyłki, a firma KNIPEX powiadomiła o tym Kupującego.

 

5.2 O rodzaju opakowania i transportu decyduje firma KNIPEX według własnego uznania.

 

5.3 Zwłoka w odbiorze towaru, brak współpracy lub opóźnienie dostawy z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, uprawniają firmę KNIPEX do żądania odszkodowania za powstałe szkody, w tym dodatkowe wydatki (np. koszty magazynowania). Z tego tytułu firma KNIPEX będzie naliczać zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 1% kwoty faktury za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. Nie narusza to możliwości udowodnienia przez firmę KNIPEX wyższej szkody oraz roszczeń ustawowych (w szczególności rekompensaty za dodatkowe koszty, odpowiedniego odszkodowania, rozwiązania umowy). Kupującemu przysługuje prawo do udowodnienia, że firma KNIPEX nie poniosła szkody lub że szkoda jest znacznie niższa. Kupujący nie może odmówić przyjęcia dostaw z powodu nieznacznych wad.

 

6. Ceny i warunki płatności

6.1 O ile indywidualnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie znajdują ceny katalogowe firmy KNIPEX obowiązujące w dniu odbioru. Ceny są cenami EXW Wuppertal, Niemcy (Incoterms® 2020), z doliczeniem ustawowego podatku VAT, a w przypadku przesyłek eksportowych z doliczeniem ceł, należności i podobnych opłat publicznych. Wszelkie uzgodnione usługi dodatkowe lub specjalne będą dodatkowo płatne.

 

6.2 Jeżeli nie uzgodniono wyraźnie inaczej, płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami płatności i skonta podanymi na fakturach od daty wystawienia faktury, w pozostałych przypadkach niezwłocznie w kwocie netto. Firma KNIPEX powinna mieć zaksięgowaną tę kwotę w terminie płatności.

 

6.3 Dokonywanie płatności jest możliwe wyłącznie za pomocą przelewu bankowego lub polecenia zapłaty SEPA.

 

6.4 W przypadku zwłoki w płatności, zaległe kwoty będą podlegały oprocentowaniu w wysokości 8% rocznie od dnia wymagalności; nie narusza to prawa do dochodzenia wyższych odsetek i innych odszkodowań w przypadku zwłoki.

 

6.5 Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenia płatnicze firmy KNIPEX mogą być zagrożone z powodu braku płynności finansowej Kupującego lub jeżeli wystąpią inne okoliczności wskazujące na znaczne pogorszenie płynności finansowej Kupującego, wówczas zgodnie z § 321 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) firmie KNIPEX przysługuje prawo odmowy dostawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy zobowiązanie do realizacji świadczenia (w szczególności zapłata ceny kupna) nie jest jeszcze wymagalne.

 

6.6 Potrącenie z roszczeniami wzajemnymi Kupującego lub wstrzymanie płatności z tytułu takich roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie potwierdzone, lub wynikają z tego samego zamówienia, na podstawie którego zrealizowano daną dostawę.

 

7. Zastrzeżenie prawa własności

7.1 Wszystkie dostarczone towary (zwane dalej "towarami objętymi zastrzeżeniem prawa własności") pozostają własnością firmy KNIPEX do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu (w tym VAT i kosztów wysyłki).

 

7.2 Dostarczone towary (zwane dalej również "towarami objętymi zastrzeżeniem prawa własności") pozostają ponadto własnością firmy KNIPEX do czasu uregulowania wszelkich roszczeń, w szczególności istniejących roszczeń z tytułu salda, przysługujących firmie KNIPEX w ramach stosunku handlowego (zastrzeżenie salda). Dotyczy to również roszczeń przyszłych i roszczeń warunkowych, a także przypadku dokonywania płatności z tytułu roszczeń specjalnych. Zastrzeżenie salda ostatecznie wygasa po zaspokojeniu wszystkich roszczeń, które są nadal wymagalne w momencie płatności i objęte niniejszym zastrzeżeniem salda. Zastrzeżenie salda nie dotyczy jednak płatności zaliczkowych lub transakcji gotówkowych w rozumieniu art.142 niemieckiego prawa upadłościowego (Insolvenzordnung).

Firma KNIPEX na żądanie Kupującego według własnego uznania zwolni również towary objęte zastrzeżeniem prawa własności oraz przedmioty lub roszczenia je zastępujące, o ile ich wartość przekracza kwotę zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%.

 

7.3 Towar objęty zastrzeżeniem prawa własności nie może być ani zastawiony na rzecz osób trzecich, ani przeniesiony jako zabezpieczenie przed pełną spłatą zabezpieczonych roszczeń. W przypadku zastawu, konfiskaty i innych dyspozycji lub interwencji osób trzecich, Kupujący niezwłocznie wskaże własność firmy KNIPEX i poinformuje ją o tym, aby umożliwić firmie KNIPEX egzekwowanie swoich praw własności. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić firmie KNIPEX kosztów sądowych lub pozasądowych poniesionych z tego tytułu, Kupujący odpowiada wobec firmy KNIPEX z tytułu takich kosztów.

 

7.4 Do czasu odwołania i z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 7.3 Kupujący jest upoważniony do przetwarzania i sprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej.

 

7.5 Przetwarzanie towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności dokonywane będzie dla firmy KNIPEX jako producenta w rozumieniu § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego, bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony firmy KNIPEX. Jeżeli Kupujący przetwarza, łączy lub miesza towary objęte zastrzeżeniem prawa własności z innymi towarami, firmie KNIPEX przysługuje prawo do współwłasności nowego przedmiotu w stosunku wartości faktury za towary objęte zastrzeżeniem prawa własności do wartości faktury za wykorzystane inne towary. W przypadku wygaśnięcia prawa własności firmy KNIPEX w wyniku połączenia lub zmieszania towarów, Kupujący zobowiązany jest od razu przenieść na firmę KNIPEX przysługujące mu prawo własności do nowego towaru lub przedmiotu do wysokości wartości faktury za towar objęty zastrzeżeniem prawa własności i przechowywać go nieodpłatnie oraz z zachowaniem staranności rzetelnego przedsiębiorcy. Prawo współwłasności firmy KNIPEX uznaje się w przeciwnym razie również za towar objęty zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu punktu 7.2.

 

7.6 Roszczenia z tytułu dalszej sprzedaży poszczególnych towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności, wraz z wszelkimi zabezpieczeniami, jakie Kupujący nabywa na poczet tego roszczenia, zostaną przez Kupującego już teraz przeniesione na firmę KNIPEX tytułem zabezpieczenia w całości lub w wysokości ewentualnego udziału we współwłasności firmy KNIPEX (por. punkt 7.5). Firma Knipex przyjmuje przeniesienie. To samo dotyczy innych roszczeń, które zajmują miejsce towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności lub w inny sposób powstają w związku z towarem objętym zastrzeżeniem prawa własności, takich jak roszczenia z tytułu ubezpieczenia lub roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego w przypadku utraty lub zniszczenia. Do momentu odwołania firma KNIPEX upoważnia Kupującego do ściągania we własnym imieniu roszczeń scedowanych na firmę KNIPEX. Niniejsze upoważnienie traci ważność w przypadku odwołania go przez firmę KNIPEX, które to odwołanie jest możliwe w sytuacji zachowania stanowiącego naruszenie umowy, w szczególności zwłoki w płatności ze strony Kupującego.

 

7.7 W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy przez firmę KNIPEX z powodu naruszenia umowy przez Kupującego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, firma KNIPEX jest uprawniona do żądania zwrotu towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności.

 

8. Prawa własności przemysłowej

8.1 KNIPEX zachowuje prawo własności i/lub prawa autorskie do wszystkich ofert i kosztorysów przedstawionych przez KNIPEX, a także rysunków, ilustracji, obliczeń, broszur, katalogów, wzorów, modeli oraz innych dokumentów i materiałów pomocniczych udostępnionych Kupującemu. Kupujący nie może bez wyraźnego zezwolenia firmy KNIPEX udostępniać tych materiałów osobom trzecim, zarówno ich samych, jak i ich treści, ujawniać ich, używać ich we własnym zakresie lub zlecać ich używania osobom trzecim, a także powielać ich. Na wniosek firmy KNIPEX Kupujący zobowiązany jest zwrócić te przedmioty i informacje w całości oraz zniszczyć wszelkie wykonane kopie, o ile nie są one mu już potrzebne do prowadzenia zwykłej działalności lub jeżeli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy.

 

8.2 Kupującemu przysługuje prawo do wykorzystywania nazwy firmy KNIPEX lub oznaczeń produktów KNIPEX w domenach internetowych jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim firma KNIPEX wyraźnie przyzna Kupującemu takie prawo poprzez pisemne oświadczenie.

 

8.3 Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, firma KNIPEX jest zobowiązana do dostarczenia towarów wyłącznie w państwie miejsca dostawy bez naruszania jakichkolwiek praw własności przemysłowej i/lub praw autorskich osób trzecich (zwanych dalej "prawami ochronnymi").

 

8.4 Kupujący niezwłocznie powiadomi firmę KNIPEX w formie pisemnej, jeżeli zostaną wobec niego wysunięte roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych w odniesieniu do towarów dostarczonych przez firmę KNIPEX. Jeżeli z przyczyn, za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności, dostarczone towary naruszają prawo ochronne osoby trzeciej, firma KNIPEX, według własnego uznania i na własny koszt, zmodyfikuje lub wymieni dostarczone towary tak, aby nie naruszały one już praw osoby trzeciej, jednak nadal spełniały uzgodnione w umowie funkcje lub zapewni Kupującemu prawo do korzystania z nich poprzez zawarcie umowy licencyjnej ze stroną trzecią. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu w przypadku, gdy firmie KNIPEX nie uda się dokonać powyższego w rozsądnym terminie. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Kupującego podlegają ograniczeniom zawartym w punkcie 10.

 

9. Rękojmia, wady fizyczne

9.1 W zakresie rękojmi (w tym błędnej i niekompletnej dostawy, jak również nieprawidłowego montażu/instalacji lub wadliwych instrukcji) obowiązują przepisy ustawowe, o ile w dalszej części nie postanowiono inaczej. Przepisy szczególne dotyczące zwrotu kosztów w przypadku końcowej dostawy nowo wyprodukowanych towarów do konsumenta (roszczenie regresowe dostawcy zgodnie z §§ 478, 445a, 445b lub §§ 445c, 327 (5), 327u niemieckiego kodeksu cywilnego) pozostają we wszystkich przypadkach nienaruszone, chyba że uzgodniono równoważną rekompensatę, np. w ramach umowy o zapewnieniu jakości.

 

Za podstawę odpowiedzialności firmy KNIPEX za wady uważa się przede wszystkim porozumienie dotyczące właściwości i przewidywanego zastosowania towarów (w tym wyposażenia dodatkowego i instrukcji). Za porozumienie w sprawie właściwości w tym znaczeniu uznaje się wszystkie opisy produktów i specyfikacje producenta, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub które zostały podane do wiadomości publicznej przez firmę KNIPEX (w szczególności w katalogach lub w internecie na stronie internetowej firmy KNIPEX) w momencie zawarcia umowy. Jeżeli określona właściwość nie została zapewniona lub oddzielnie uzgodniona w materiałach rozpowszechnianych przez firmę KNIPEX lub innych publikacjach, należy ocenić zgodnie z regulacją ustawową, czy wada istnieje czy nie (§ 434 ust. 3 niemieckiego kodeksu cywilnego). W tym zakresie firma KNIPEX nie ponosi odpowiedzialności za (publiczne) oświadczenia osób trzecich.

 

9.3 W przypadku produktów zawierających elementy cyfrowe lub inne treści cyfrowe, firma KNIPEX jest zobowiązana do dostarczenia i, w stosownych przypadkach, aktualizacji treści cyfrowych jedynie w zakresie, w jakim wyraźnie wynika to z porozumienia dotyczącego właściwości zgodnie z punktem 9.2. Również w tym zakresie firma KNIPEX nie ponosi odpowiedzialności za (publiczne) oświadczenia osób trzecich.

 

9.4 Termin przedawnienia wszystkich roszczeń z tytułu wad, w tym roszczeń odszkodowawczych, wynosi jeden rok od daty dostawy. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli dłuższe okresy są wymagane przepisami prawa, np. w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego zaniedbania naruszenia obowiązków przez firmę KNIPEX, w przypadku umyślnego ukrycia wady lub niezgodności z gwarancją zachowania właściwości. Przepisy ustawowe dotyczące zawieszenia biegu terminu ważności, wstrzymania i wznowienia biegu terminu pozostają bez zmian.

 

9.5 Warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu wad przez Kupującego jest spełnienie przez niego ustawowych obowiązków sprawdzenia i zgłoszenia (§§ 377, 381 niemieckiego kodeksu handlowego [Handelsgesetzbuch]). W przypadku stwierdzenia wady przy dostawie, kontroli lub w dowolnym późniejszym czasie, należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę KNIPEX na piśmie. Dla towarów przeznaczonych do zabudowy, przymocowania lub instalacji powyższe ma zastosowanie również wtedy, gdy wada zostanie stwierdzona w wyniku naruszenia jednego z tych obowiązków dopiero po odpowiednim przetworzeniu; w tym przypadku w szczególności Kupującemu nie przysługują roszczenia o zwrot odpowiednich kosztów. Jeżeli stwierdzono braki, należy ustalić wagę brutto i netto przesyłki oraz przesłać kopie dowodów dostawy i dokumentów przewozowych; w przeciwnym razie nie będzie możliwe rozpatrzenie sprawy w firmie KNIPEX.

 

9.6 Jeżeli dostarczony towar posiada wady, firma KNIPEX może wstępnie, w rozsądnym terminie, wybrać, czy usunie wadę, czy też dokona wymiany; jeżeli rodzaj świadczenia dodatkowego wybranego

przez firmę KNIPEX jest w danym przypadku nie do zaakceptowania przez Kupującego, może on nie wyrazić na nie zgody. Prawo firmy KNIPEX do odmowy dodatkowego świadczenia na warunkach ustawowych pozostaje nienaruszone.

 

9.7 Kupujący zobowiązany jest zapewnić firmie KNIPEX czas i możliwość niezbędną do realizacji dodatkowego świadczenia. Po stwierdzeniu wady powinien on udostępnić towar do kontroli w niezmienionym stanie. Na żądanie firmy KNIPEX reklamowany towar zostanie odesłany do firmy KNIPEX franko fracht; w przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, firma KNIPEX zwróci koszty najkorzystniejszego sposobu wysyłki.

 

9.8 Jeżeli wyznaczony przez Kupującego rozsądny termin wykonania świadczenia dodatkowego upłynął bezskutecznie lub zgodnie z przepisami ustawowymi jest zbyteczny, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży lub obniżyć cenę kupna zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli jednak wada jest nieznaczna, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

9.9 Roszczenia Kupującego o odszkodowanie lub zwrot zbędnych nakładów przysługują również w przypadku wad tylko zgodnie z punktem 10 i są poza tym wykluczone.

 

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza

10.1 W przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych, firma KNIPEX ponosi odpowiedzialność za szkody w tym za osoby zarządzające i innych podwykonawców w ramach odpowiedzialności na zasadzie winy tylko w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a w przypadku zwykłego niedbalstwa również z ograniczeniem do typowych dla umowy, będących do przewidzenia w momencie zawarcia umowy szkód; w pozostałych przypadkach odpowiedzialność, w tym za szkody spowodowane przez wady i szkody następcze spowodowane przez wady, jest wyłączona.

 

10.2 Powyższe ograniczenia nie znajdują zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych, o ile osiągnięcie celu umowy jest zagrożone. Ponadto nie mają one zastosowania w przypadku zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia, a także w przypadku i w zakresie, w jakim firma KNIPEX przyjęła na siebie gwarancję właściwości dostarczonego towaru, jak również w przypadkach odpowiedzialności obowiązkowej, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

 

10.3 Firma KNIPEX ponosi koszty związane z realizacją dodatkowych świadczeń tylko w takim zakresie, w jakim są one uzasadnione w danym przypadku, w szczególności w stosunku do ceny zakupu towarów, ale w żadnym wypadku nie więcej niż 100% ceny zakupu. Firma KNIPEX ponosi dalsze koszty, takie jak koszty sortowania, wyłącznie zgodnie z postanowieniami punktów 10.1 i 10.2. Powyższe nie narusza obowiązkowych przepisów ustawowych.

 

11. Zakaz dystrybucji w USA

11.1 W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwanych dalej „USA”) obowiązują specjalne wymagania dotyczące opakowania, oznakowania, gwarancji i instrukcji obsługi. Te wymagania spełniają wyłącznie produkty zakupione w (spółce zależnej) KNIPEX Tools LP. Produkty zakupione bezpośrednio lub pośrednio od KNIPEX lub innej spółki zależnej KNIPEX nie spełniają takich wymagań i z tego powodu nie są dopuszczone do sprzedaży w USA. Zatem Kupujący nie może dostarczać lub sprzedawać klientom w USA, tak bezpośrednio jak i pośrednio, produktów KNIPEX, które nie zostały wprowadzone na rynek przez KNIPEX Tools LP.

11.2. Kupujący jest zobowiązany do przekazania swoim klientom informacji o powyższym zakazie dystrybucji. Ponadto Kupujący zadba o to, aby - w ramach swoich możliwości - nie zaopatrywać klientów, którzy, zgodnie z wiedzą Kupującego, chcą eksportować lub będą eksportować takie produkty do USA.

 

12. Zwroty

12.1 Firma KNIPEX nie jest zobowiązana do odbioru od Kupującego towarów wolnych od wad, chyba że zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione z Kupującym lub firma KNIPEX wyraziła na to wcześniejszą pisemną zgodę.

 

12.2 W przypadku odbioru towarów zgodnie z punktem 11.1, Kupujący otrzyma notę uznaniową za oryginalnie zapakowane i nadające się do odsprzedaży towary w wysokości 80 % zafakturowanej ceny

(netto). Koszty ewentualnego dostosowania i przepakowania są dodatkowo odliczane od kwoty uznania w zależności od nakładu pracy. Nota uznaniowa może zostać rozliczona tylko z nowymi dostawami towarów. Ze względów bezpieczeństwa narzędzia izolowane nie podlegają zwrotowi.

 

13. Kodeks postępowania i ustawa o łańcuchu dostaw

13.1 Firma KNIPEX przyjęła obszerny kodeks postępowania, który zobowiązuje ją między innymi do przestrzegania zasad odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. Kodeks postępowania zostanie przekazany Kupującemu na jego żądanie. Kodeksy postępowania opublikowane przez Kupującego (niezależnie od tego, w jaki sposób i gdzie) lub dostarczone bezpośrednio do firmy KNIPEX nie będą akceptowane, chyba że zostanie to oddzielnie uzgodnione na piśmie. Brak odpowiedzi ze strony firmy KNIPEX dotyczącej kodeksu postępowania Kupującego również nie będzie uznawany za jego akceptację.

 

13.2 Firma KNIPEX jest zobowiązana prawnie do przestrzegania dyrektywy o należytej staranności przedsiębiorstw w celu uniknięcia naruszeń praw człowieka w łańcuchach dostaw (LKSG). Indywidualne prośby Kupującego o informacje dotyczące tego zagadnienia nie są zatem konieczne i nie będą przez firmę KNIPEX rozpatrywane.

 

14. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu i obowiązujące przepisy prawa

Miejscem wykonania, również w odniesieniu do obowiązków Kupującego, jest Wuppertal. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z lub w związku ze stosunkiem umownym jest Wuppertal. Według własnego uznania firma KNIPEX może złożyć również pozew przeciwko Kupującemu według właściwości jego siedziby. W zakresie wszelkich stosunków prawnych pomiędzy firmą KNIPEX a Kupującym obowiązuje prawo niemieckie, z wyłączeniem prawa kolizyjnego oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

15. Pozostałe postanowienia

Oświadczenia i zawiadomienia Kupującego istotne z punktu widzenia prawa w odniesieniu do stosunku umownego (np. wyznaczanie terminów, zgłaszanie wad, odstąpienie od umowy lub jej ograniczenie) wymagają formy pisemnej w rozumieniu § 126 niemieckiego kodeksu cywilnego, o ile nie uzgodniono z Kupującym inaczej. Bez zmian pozostają ustawowe wymagania dotyczące formy czynności prawnych oraz inne dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do uprawnień osoby składającej oświadczenie.

 

(Stan: 12/2023)