Przejdź do treści
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych (strona internetowa) firmy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG zgodnie z wymaganiami RODO

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Tel.:    02 02 / 47 94 - 0
Faks:    02 02 / 47 50 58
E-mail:    [email protected]
Strona internetowa:    www.knipex.de

II. Nazwa i adres Inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest:

Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
Telefon: (02191) 909 430
Telefaks: (02191) 909 50 430
E-mail: [email protected]
 

III. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych

1.    Zakres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników co do zasady tylko w zakresie, który jest konieczny do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz oferowanych przez nas treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się w sposób regularny tylko po uzyskaniu zgody użytkownika. Wyjątek stanowią takie przypadki, w których uzyskanie wcześniejszej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a zgoda na przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jeżeli na potrzeby operacji przetwarzania danych osobowych uzyskano zgodę osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Dotyczy to także operacji przetwarzania niezbędnych do realizacji działań przed zawarciem umowy.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3.    Usuwanie danych i okres przechowywania danych
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub dostęp do nich zostanie uniemożliwiony, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Dane mogą być ponadto przechowywane także w przypadkach określonych przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Uniemożliwienie dostępu lub usunięcie danych nastąpi także po upływie okresu ich przechowywania określonego w wymienionych normach, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie logów

1.    Opis i zakres przetwarzania danych
Podczas każdego wyświetlenia naszej strony internetowej nasz system w sposób zautomatyzowany rejestruje dane i informacje pochodzące z systemu komputera, na którym strona jest wyświetlana.
Zbierane są następujące informacje:

•    Informacja na temat rodzaju przeglądarki internetowej oraz używanej wersji
•    System informacyjny użytkownika
•    Dostawca usług internetowych użytkownika
•    Adres IP użytkownika
•    Data i godzina dostępu
•    Strony internetowe, z których system użytkownika został przekierowany do naszej strony internetowej
•    Strony internetowe, które zostały wyświetlone przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony  internetowej

Dane są zapisywane także w logach naszego systemu. Te dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną czasowego przechowywania danych i logów jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3.    Cel przetwarzania danych
Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do tego, aby udostępnić stronę internetową dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany w czasie trwania sesji.

Przechowywanie logów odbywa się w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście analiza danych w celach marketingowych nie jest przeprowadzana.

Wymienione cele stanowią nasz uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

4.    Okres przechowywania
Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim są gromadzone. W przypadku rejestrowania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce w chwili zakończenia danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w logach ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie przez dłuższy okres jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, tak aby nie było możliwe przyporządkowanie odwiedzającego stronę internetową klienta.

5.    Prawo do sprzeciwu i usunięcia
Rejestracja danych na potrzeby udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w logach jest niezbędne dla działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może wnieść sprzeciwu.

V. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej wzgl. są zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. W chwili odwiedzin strony internetowej przez użytkownika plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera określony ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej podczas ponownych odwiedzin na stronie internetowej.
Korzystamy z plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby możliwa była identyfikacja przeglądarki internetowej, z której strona jest odwiedzana, także po opuszczeniu naszej strony internetowej.
Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

•    Ustawienia języka
•    Informacje dotyczące logowania
•    Rozdzielczość monitora
•    Informacje, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookie (wyświetlany komunikat)

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych
Niezbędne ze względów technicznych pliki cookie są wykorzystywane w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Bez stosowania plików cookie niektóre funkcje naszej strony internetowej nie byłyby dostępne. Wymagają one, aby przeglądarka internetowa została ponownie rozpoznana także po opuszczeniu strony internetowej.
Pliki cookie są konieczne dla poniższych zastosowań:

•    Ustawienia języka
•    Informacje dotyczące logowania
•    Rozdzielczość monitora
•    Informacje, czy w przeglądarce włączono obsługę plików cookie (wyświetlany komunikat)

Dane o użytkownikach gromadzone przy użyciu niezbędnych ze względów technicznych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Wymienione cele stanowią nasz uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

4. Okres przechowywania, prawo do sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i z niego przesyłane na naszą stronę internetową. Z tego względu użytkownik posiada pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wprowadzając zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi lub ograniczenia przesyłania plików cookie. Zapisane pliki cookie można w dowolnym czasie usunąć. Może się to odbywać także automatycznie. W przypadku gdy obsługa plików cookie dla naszej strony internetowej zostanie wyłączona, nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.

VI. Biuletyn

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Istnieje możliwość subskrypcji bezpłatnego biuletynu. Dane wprowadzane w formularzu rejestracji subskrypcji biuletynu są przesyłane do nas.
Gromadzone dane:

 

 • Zwrot grzecznościowy
 • Nazwisko
 • Firma
 • Adres e-mail
 • Branża

Ponadto podczas rejestracji gromadzone są następujące dane: data i godzina rejestracji.

Podczas procesu rejestracji użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzania danych oraz jest odsyłany do niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Dane przetwarzane w związku z wysyłką biuletynów nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wysyłki biuletynu.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych po subskrypcji biuletynu przez użytkownika jest w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3.    Cel przetwarzania danych
Gromadzenie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania biuletynu.
Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu subskrypcji służy do tego, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z usług lub niewłaściwemu użyciu adresu e-mail.

4.    Okres przechowywania
Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim są gromadzone. Pozostałe dane osobowe użytkownika gromadzone w ramach procesu subskrypcji są przechowywane tak długo, jak subskrypcja biuletynu jest aktywna.

5.    Prawo do sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Do tego celu służy odpowiedni link umieszczony w każdym biuletynie.
Za jego pośrednictwem użytkownik ma także możliwość cofnięcia zgody na zapisywanie danych osobowych gromadzonych podczas procesu subskrypcji.

VIII. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępne są różne formularze kontaktowe, z których można korzystać w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, wówczas dane wprowadzone do formularza zostaną przesłane do nas i zapisane. Te dane to:
 

 • Osoba kontaktowa
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Treść wiadomości

W chwili wysłania wiadomości zapisywane są ponadto następujące dane:

Data i godzina wysłania

Podczas procesu wysyłania użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzania danych oraz jest odsyłany do niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Alternatywnie nawiązanie kontaktu może nastąpić za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane we wiadomości e-mail.
Jeśli to konieczne, w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie dane mogą zostać przekazane do przedsiębiorstw powiązanych z naszym przedsiębiorstwem. Dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzenia konwersacji.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które zostały przesłane w ramach wysyłanej wiadomości e-mail, jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Jeżeli celem kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail jest zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3.    Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza służy nam jedynie do celów nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail występuje w tym zakresie także konieczny i uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą nam do tego, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

4.    Okres przechowywania
Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim są gromadzone. W przypadku danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego oraz takich, które zostały przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail, ma to miejsce wówczas, gdy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Zakończenie konwersacji ma miejsce wówczas, gdy okoliczności pozwalają stwierdzić, że kwestia, która była przedmiotem konwersacji, została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe gromadzone w procesie wysyłania są także usuwane, gdy dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

5.    Prawo do sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku gdy użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail, ma możliwość wyrazić w dowolnym czasie sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Zapewnia się możliwość odwołania zgody lub sprzeciwu wobec przechowywania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązanego kontaktu zostaną usunięte.

IX. Analiza strony internetowej za pomocą oprogramowania Matomo (dawniej PIWIK)

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej używamy otwartoźródłowego oprogramowania Matomo (dawniej PIWIK) służącego do analizy aktywności na stronie internetowej. Oprogramowanie zapisuje plik cookie na komputerze użytkownika (pliki cookie: patrz powyżej). Podczas wyświetlania poszczególnych stron naszej witryny zapisywane są następujące dane:

 

 • Dwa bity adresu IP systemu użytkownika, na którym strona jest wyświetlana
 • Wyświetlana strona internetowa
 • Strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany do wyświetlanej strony internetowej (referrer)
 • Podstrony, które zostały wyświetlone z poziomu wyświetlonej strony internetowej
 • Czas wyświetlania strony internetowej
 • Częstotliwość wyświetlania strony internetowej

Oprogramowanie to działa wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Dana osobowe użytkowników są przechowywane tylko tam. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Oprogramowanie jest ustawione tak, że adresy IP nie są zapisywane w całości, lecz dwa bajty adresu IP zostają zamaskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób przyporządkowanie skróconego adresu IP do komputera wyświetlającego stronę nie jest możliwe.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3.    Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę aktywności naszych użytkowników na stronie internetowej. Dzięki analizie uzyskanych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych komponentów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i sprawiać, by była łatwiejsza w obsłudze. Wymienione cele stanowią nasz uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu zabezpiecza interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

4.    Okres przechowywania
Dane zostają usunięte w momencie, gdy nie są już nam potrzebne do celów statystycznych. W naszym przypadku następuje to po upływie trzech lat.
 

5.    Prawo do sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i z niego przesyłane na naszą stronę internetową. Z tego względu użytkownik posiada pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wprowadzając zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi lub ograniczenia przesyłania plików cookie. Zapisane pliki cookie można w dowolnym czasie usunąć. Może się to odbywać także automatycznie. W przypadku gdy obsługa plików cookie dla naszej strony internetowej zostanie wyłączona, nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie

Użytkownik może w tym miejscu zdecydować, czy chce zezwolić na zapisywanie w swojej przeglądarce internetowej dodatkowego pliku cookie do analizy strony internetowej, umożliwiając administratorowi strony internetowej rejestrowanie i analizę różnych danych statystycznych. W przypadku braku zgody proszę kliknąć na poniższy link, aby zapisać w przeglądarce internetowej plik cookie dezaktywacji Matomo.

Państwa odwiedziny na tej stronie internetowej są aktualnie rejestrowane przez oprogramowanie do analizy strony internetowej Matomo. W celu zaprzestania rejestracji odwiedzin proszę kliknąć tutaj.

Spowoduje to zapisanie na komputerze użytkownika dodatkowego pliku cookie, który sygnalizuje naszemu systemowi, aby nie zapisywał danych użytkownika. Jeśli użytkownik w międzyczasie usunie ten plik cookie ze swojego systemu, musi ponownie zapisać plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat ustawień prywatności oprogramowania Matomo można znaleźć pod następującym linkiem: https://matomo.org/docs/privacy/.
 

X. Analiza strony internetowej za pomocą Google Analytics

1.    Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej używamy oprogramowania Google Analytics służącego do analizy aktywności na stronie internetowej. Oprogramowanie zapisuje plik cookie na komputerze użytkownika (pliki cookie: patrz powyżej). Podczas wyświetlania poszczególnych stron naszej witryny zapisywane są następujące dane:

 

 • Dwa bity adresu IP systemu użytkownika, na którym strona jest wyświetlana
 • Wyświetlana strona internetowa
 • Strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany do wyświetlanej strony internetowej (referrer)
 • Podstrony, które zostały wyświetlone z poziomu wyświetlonej strony internetowej
 • Czas wyświetlania strony internetowej
 • Częstotliwość wyświetlania strony internetowej

Ta strona internetowa korzysta z raportów Google Analytics „Cechy demograficzne”, w których wykorzystywane są dane pochodzące z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz dane osób odwiedzających strony pochodzące od podmiotów trzecich (np. wiek, płeć i zainteresowania). Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie, a ich obsługę użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach wyświetlania.

Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (razem z adresem IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów tej strony oraz w celu zapewnienia świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje. Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.

Oprogramowanie jest ustawione tak, że adresy IP nie są zapisywane w całości, lecz dwa bajty adresu IP zostają zamaskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób przyporządkowanie skróconego adresu IP do komputera wyświetlającego stronę nie jest możliwe.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3.    Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę aktywności naszych użytkowników na stronie internetowej. Dzięki analizie uzyskanych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych komponentów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i sprawiać, by była łatwiejsza w obsłudze. Wymienione cele stanowią nasz uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu zabezpiecza interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

4.    Okres przechowywania
Anonimizacja/maskowanie adresu IP powoduje, że nie jest to już dana osobowa. W związku z tym maskowane adresy IP nie są usuwane automatycznie.

5.    Prawo do sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może zapobiec przekazywaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie na temat jego odwiedzin witryny (w tym adresu IP) do Google, a następnie ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki internetowej dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Spowoduje to zapisanie na komputerze użytkownika dodatkowego pliku cookie, który zapobiega rejestracji danych użytkownika przy następnych odwiedzinach na tej stronie internetowej: wyłącz Google Analytics
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych). Zwracamy uwagę, iż oprogramowanie Google Analytics zostało na tej witrynie poszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“ w celu zagwarantowania anonimowego pobierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

XI. Korzystanie z mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki różnych platform społecznościowych („Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ „YouTube“, „Xing“). Przyciski są oznaczone logo danej platformy społecznościowej. W chwili odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej przyciski nie są aktywne wzgl. do przycisku przypisany jest link przekierowujący do platformy, dzięki czemu żadne dane nie są wysyłane do platformy społecznościowej, dopóki użytkownik nie kliknie na przycisk.

Po aktywowaniu ustanowione zostanie bezpośrednie połączenie z wybraną platformą społecznościową. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na platformie społecznościowej, wówczas operator ma możliwość przyporządkowania odwiedzin do konta użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie tego, zalecamy wylogować się uprzednio z konta. Nawet jeżeli użytkownik nie jest członkiem platformy społecznościowej, istnieje możliwość, że operator posiądzie wiedzę np. na temat adresu IP użytkownika i go zapisze. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie tego, powinien zrezygnować z klikania na przycisk.

Firma Knipex nie ma wpływu na cel i zakres gromadzonych danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez platformy społecznościowe. Użytkownik powinien zapoznać się z regulacjami w zakresie ochrony danych oraz przysługującymi mu w tym zakresie prawami określonymi przez platformy społecznościowe w ich oświadczeniach o ochronie danych.

XII. DoubleClick

Doubleclick to usługa świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick używa plików cookie do wyświetlania reklam, które są istotne dla użytkownika. Przeglądarce internetowej użytkownika nadawany jest pseudonim (numer identyfikacyjny), aby sprawdzić, które reklamy pojawiły się w przeglądarce i które reklamy zostały wyświetlone. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia Google i witrynom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt w naszej lub innych witrynach internetowych. Obsługę tych plików cookie można trwale wyłączyć, klikając na https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Nasza oferta internetowa obejmuje również filmy wideo na kanale YouTube, które są zapisane na stronie www.youtube.com i mogą być bezpośrednio odtwarzane z naszej strony internetowej. Na potrzeby osadzenia filmów wideo wykorzystujemy tzw. „rozszerzony tryb ochrony danych“ serwisu YouTube. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z serwisu YouTube, na temat użytkownika naszej strony internetowej nie są zapisywane żadne informacje, dopóki film nie zostanie odtworzony. Pomimo korzystania z rozszerzonego trybu ochrony danych nie można wykluczyć, że Google zapisuje plik cookie DoubleClick, który służy do celów reklamowych. Obsługę tych plików cookie można trwale wyłączyć, klikając na https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

XIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane są przetwarzane, to są Państwo „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa względem administratora danych:

1.    Prawo dostępu
Są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa.
Jeśli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora następujących informacji:

 

 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa, a gdy jego podanie nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych, jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. (aktualnie niestosowane.)

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mają Państwo prawo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

2.    Prawo do sprostowania danych
Przysługuje Państwu prawo do zażądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać sprostowania danych.

3.    Prawo do ograniczenia przetwarzania
W następujących przypadkach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa:

 

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych dotyczących Państwa na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i jeszcze nie stwierdzono, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli w wymienionych wyżej przypadkach doszło do ograniczenia przetwarzania danych, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator poinformuje Państwa o tym fakcie.

4.    Prawo do usunięcia danych
a)    Obowiązek usunięcia
Mają Państwo prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Wycofują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe dotyczące Państwa muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Poinformowanie podmiotów trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikację.

b)   Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w podpunkcie a, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.    Prawo do informacji
Jeśli skorzystali Państwo z prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, to administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe dotyczące Państwa, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora informacji o tych odbiorcach.

6.    Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostarczyli Państwo administratorowi. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli
(1)    przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
(2)    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując to prawo, mają Państwo ponadto prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7.    Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, to dane osobowe dotyczące Państwa nie będą już przetwarzane do takich celów.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8.    Prawo do wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych
Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą jednakże opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów.
W odniesieniu do przypadków (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10.    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.