Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Προστασία δεδομένων

Δήλωση απορρήτου (ιστότοπος) της KNIPEX C. Gustav Putsch KG σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΓΚΠΔ

I. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του υπευθύνου

Υπεύθυνη βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, του εθνικού δικαίου των κρατών μελών περί προστασίας δεδομένων καθώς και λοιπών διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

KNIPEX
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Τηλ.:    02 02 / 47 94 - 0
Φαξ:    02 02 / 47 50 58
Email:    [email protected]
Web:    www.knipex.de

 

II. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εντεταλμένου επίτροπου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο εντεταλμένος επίτροπος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο:

Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
Τηλ.:(02191) 909 430
Φαξ:(02191) 909 50 430
Email: [email protected]

III. Γενικά στοιχεία για την επεξεργασία δεδομένων

1.    Εύρος της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας σε γενικές γραμμές και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και τη χρήση του περιεχομένου και των παροχών μας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας πραγματοποιείται σε τακτική βάση μόνο μετά από συγκατάθεση του χρήστη. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η προηγούμενη λήψη της συγκατάθεσης και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.    Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η λήψη της συγκατάθεσης εκ μέρους των χρηστών προκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, εδ. (α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ ως νομική βάση.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι ο εν λόγω χρήστης, ως νομική βάση χρησιμοποιείται το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (β) του ΓΚΠΔ. Το αυτό ισχύει και για την επεξεργασία, η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.
Εφόσον είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, ως νομική βάση χρησιμοποιείται το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (γ) του ΓΚΠΔ.
Κατά την περίπτωση που ζωτικής σημασίας συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν επιβεβλημένη την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμοποιείται το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (Δ) του ΓΚΠΔ.
Εάν προκειμένου για την προάσπιση ενός έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή ενός τρίτου είναι επιβεβλημένη η επεξεργασία των δεδομένων και, εφόσον τα συμφέροντα, τα βασικά δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες του υποκειμένου δεν υπερτερούν του πρότερου συμφέροντος, ως νομική βάση για την επεξεργασία χρησιμοποιείται το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ.

3.    Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης
Η διαγραφή ή αποκλεισμός της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου πραγματοποιείται, όταν παρέλθει ο χρόνος που συνδέεται με τον σκοπό της αποθήκευσής τους. Πέραν τούτου, η αποθήκευση είναι δυνατή, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία στους κανονισμούς δικαίου της Ένωσης ή σε άλλες διατάξεις, στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος. Ο αποκλεισμός της πρόσβασης ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, όπως αυτό ορίζεται από τα αναφερθέντα πρότυπα, εκτός κι αν υφίσταται η αναγκαιότητα της περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων προκειμένου για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

 

IV. Διάθεση του ιστότοπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1.    Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων
Σε κάθε εμφάνιση της ιστοσελίδας μας το σύστημά μας καταγράφει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από τον υπολογιστή, από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Συλλέγονται τα εξής δεδομένα:

•    Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης
•    Λειτουργικό σύστημα του χρήστη
•    Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
•    Διεύθυνση IP του χρήστη
•    Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
•    Ιστότοποι, μέσω των οποίων ο χρήστης καταλήγει στην ιστοσελίδα μας
•    Ιστότοποι, τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης μετά από το δικό μας ιστότοπο

Τα δεδομένα αποθηκεύονται παρομοίως στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Δεν πραγματοποιείται αποθήκευση αυτών των δεδομένων μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη, προκειμένου για την εμφάνιση του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για το σκοπό αυτό η διεύθυνση IP του χρήστη αποθηκεύεται για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης παραμένει στον ιστότοπό μας.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τη βελτιστοποίηση και τη διασφάλιση των πληροφοριακών μας συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο δεν πραγματοποιείται εκτίμηση των δεδομένων για σκοπούς διαφημιστικής προώθησης.

Το έννομο συμφέρον μας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων περιέχεται σε αυτούς τους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ.

4.    Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται, όταν πλέον παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Στην περίπτωση καταγραφής των δεδομένων με στόχο τη διάθεση του ιστότοπου η διαγραφή πραγματοποιείται, αφού ο χρήστης εγκαταλείψει τον ιστότοπο.

Στην περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής η διαγραφή τους πραγματοποιείται το αργότερο μετά από επτά ημέρες. Η αποθήκευση πέραν του διαστήματος αυτού δεν είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται διαγραφή ή αλλοίωση των διευθύνσεων IP των χρηστών, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση του καλούμενου υπολογιστή-πελάτη.

5.    Δυνατότητα εξαίρεσης και διαγραφής
Η καταγραφή των δεδομένων προκειμένου για τη διάθεση του ιστότοπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι επιβεβλημένη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Συνεπώς, δεν υφίσταται καμία δυνατότητα εξαίρεσης εκ μέρους του χρήστη.
 

V. Χρήση cookies *[1]

1. Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, είναι δυνατή η αποθήκευση ενός cookie στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά, η οποία καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπό μας.
Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν την ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης του χρήστη ακόμη και μετά από τη μετάβαση σε μια άλλη σελίδα.
Στα cookies αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα παρακάτω δεδομένα:

•    ρυθμίσεις γλώσσας
•    πληροφορίες αρχείου καταγραφής
•    ανάλυση οθόνης
•    αποδοχή cookie (επισήμανση)

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης cookies είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Ο σκοπός της χρήσης των αναγκαίων cookies, από τεχνική άποψη, είναι η απλοποίηση της χρήσης των ιστότοπων για τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν διατίθενται δίχως τη χρήση των cookies. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εκ νέου ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης του χρήστη ακόμη και μετά τη μετάβαση σε μια άλλη σελίδα.
Χρειαζόμαστε τα cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

•    ρυθμίσεις γλώσσας
•    πληροφορίες αρχείου καταγραφής
•    ανάλυση οθόνης
•    αποδοχή cookie (επισήμανση)

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται από τα απαραίτητα, από τεχνική άποψη, cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.
Το έννομο συμφέρον μας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιέχεται σε αυτούς τους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ.

4. Διάρκεια αποθήκευσης, δυνατότητα εξαίρεσης και διαγραφής
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται από αυτόν στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου εσείς, ως χρήστης, έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Μέσω της αλλαγής των ρυθμίσεων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε την μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω ενέργεια μπορεί επίσης να αυτοματοποιηθεί. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies για την ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να μην είναι πλέον δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της.

*[1] Προκειμένου για τη χρήση cookies με στόχο την ανάλυση ιστού, βλ. ενότητα IX. Ανάλυση ιστού.

VI. Ενημερωτικό δελτίο

1.Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων
Υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο. Κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο αποστέλλονται σε εμάς τα δεδομένα που πληκτρολογήσατε στη μάσκα εισαγωγής δεδομένων.
Συλλεχθέντα δεδομένα:

 

 • Προσφώνηση
 • Ονοματεπώνυμο
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Διεύθυνση email
 • Κλάδος

Επιπλέον, κατά την εγγραφή σας συλλέγονται τα παρακάτω στοιχεία: ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Προκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνδεσης η συγκατάθεσή σας και πραγματοποιείται μια αναφορά στην παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων δεν κοινοποιούνται δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μετά από την εγγραφή του χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (α) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η καταγραφή της διεύθυνσης email του χρήστη πραγματοποιείται για την παράδοση του ενημερωτικού δελτίου.
Η συλλογή άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής χρησιμοποιείται για την αποτροπή της κατάχρησης των υπηρεσιών ή της χρησιμοποιούμενης διεύθυνσης email.

4.    Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται, όταν πλέον παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Τα υπόλοιπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου.

5.    Δυνατότητα εξαίρεσης και διαγραφής
Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου. Για το σκοπό αυτό υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο μια σχετική σύνδεση.
Μέσω αυτής είναι επίσης δυνατή η ανάκληση της συγκατάθεσης της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής.

VIII. Φόρμα επικοινωνίας και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1.Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν διάφορες φόρμες επικοινωνίας, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Στην περίπτωση που ένας χρήστης χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στη μάσκα εισαγωγής αποστέλλονται και αποθηκεύονται σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:
 

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας
 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Οδός
 • Ταχ. κώδικας
 • Πόλη
 • Χώρα
 • Μήνυμα

Κατά τη χρονική στιγμή της αποστολής του μηνύματος αποθηκεύονται επιπλέον τα εξής δεδομένα:

ημερομηνία και ώρα της αποστολής

Προκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αποστολής η συγκατάθεσή σας και πραγματοποιείται μια αναφορά στην παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων.

Εναλλακτικά είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της παρεχόμενης διεύθυνσης email. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που αποστέλλονται μέσω του email.
Προκειμένου για την απάντηση στο αίτημα είναι δυνατή η κοινοποίηση των δεδομένων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συζήτησης.

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων με την υποβολή μιας δήλωσης συγκατάθεσης του χρήστη είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (α) του ΓΚΠΔ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που μεταδίδονται στο πλαίσιο της αποστολής ενός email είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ. Εάν στόχος της επικοινωνίας μέσω email είναι η σύναψη μιας σύμβασης, τότε η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (β). του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επεξεργασία της επικοινωνίας. Και στην περίπτωση επικοινωνίας μέσω email είναι εύλογο το ενδιαφέρον για την ανάγκη επεξεργασίας των δεδομένων.
Τα υπόλοιπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη διαδικασία της αποστολής χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και την προάσπιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

4.    Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται, όταν πλέον παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων της φόρμας επικοινωνίας και εκείνα που αποστέλλονται μέσω email, αυτά διαγράφονται, αφού ολοκληρωθεί η αντίστοιχη συνομιλία με το χρήστη. Η συνομιλία θεωρείται ολοκληρωμένη, όταν μπορεί κανείς να συμπεράνει από τις συνθήκες, ότι το εν λόγω αίτημα έχει ικανοποιηθεί πλήρως.

Τα πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της αποστολής διαγράφονται επίσης, αφού ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα.

5.    Δυνατότητα εξαίρεσης και διαγραφής
Ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω email, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η συνέχιση της συνομιλίας.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης και η εξαίρεση από την αποθήκευση καθίσταται δυνατή μέσω της αποστολής ενός email στη διεύθυνση [email protected].

Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποθηκεύονται στο πλαίσιο της έναρξης επικοινωνίας, διαγράφονται.

 

IX. Ανάλυση ιστού με τη βοήθεια του Matomo (πρώην PIWIK

1.Εύρος της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας το λογισμικό ανοικτού κώδικα Matomo (πρώην PIWIK) προκειμένου για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών μας κατά την περιήγησή τους στο web. Το λογισμικό τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή των χρηστών (για τα cookies βλ. παραπάνω). Κατά την εμφάνιση μεμονωμένων σελίδων του ιστότοπού μας, αποθηκεύονται τα εξής δεδομένα:

 

 • δύο bytes της διεύθυνσης IP του συστήματος του χρήστη
 • η ιστοσελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης
 • ο ιστότοπος, από τον οποίο ο χρήστης επισκέπτεται την εμφανιζόμενη ιστοσελίδα (Referrer)
 • οι υποσελίδες, τις οποίες επισκέπτεται ο χρήστης από την εμφανιζόμενη ιστοσελίδα
 • ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα
 • η συχνότητα εμφάνισης της ιστοσελίδας

Το λογισμικό αυτό λειτουργεί αποκλειστικά στους διακομιστές της ιστοσελίδας μας. Η αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών πραγματοποιείται αποκλειστικά εκεί. Δεν πραγματοποιείται κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτους.

Το λογισμικό έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι διευθύνσεις IP να μην αποθηκεύονται ολόκληρες, αλλά 2 bytes της διεύθυνσης IP να αποκρύπτονται (π.χ.:192.168.xxx.xxx). Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχηση της συντετμημένης διεύθυνσης IP με τον υπολογιστή, στον οποίο εμφανίζεται η σελίδα.

2.    Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας επιτρέπει την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών μας κατά την περιήγησή τους στο web. Μέσω της εκτίμησης των συλλεχθέντων δεδομένων είμαστε σε θέση να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μεμονωμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας και την ευχρηστία της. Το έννομο συμφέρον μας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων περιέχεται σε αυτούς τους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ. Μέσω της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP λαμβάνεται δεόντως υπόψη το ενδιαφέρον των χρηστών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

4.    Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται, αμέσως μόλις πάψουν να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της καταγραφής μας. Στην περίπτωσή μας το εν λόγω χρονικό διάστημα ορίζεται μετά από τρία χρόνια.

5.    Δυνατότητα εξαίρεσης και διαγραφής
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται από αυτόν στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου εσείς, ως χρήστης, έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Μέσω της αλλαγής των ρυθμίσεων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε την μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω ενέργεια μπορεί επίσης να αυτοματοποιηθεί. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies για την ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να μην είναι πλέον δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της.
Μπορείτε να αποφασίσετε, εάν θα τοποθετηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie ανάλυσης ιστού, προκειμένου να είναι δυνατή από τον διαχειριστή του ιστότοπου η συλλογή και η ανάλυση διάφορων στατιστικών δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση, για να εγκαταστήσετε το cookie απενεργοποίησης του Matomo στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο καταγράφεται επί του παρόντος από το λογισμικό ανάλυσης διαφημιστικής προώθησης Matomo. Κάντε κλικ εδώ, ώστε να μην καταγράφεται πλέον η επίσκεψή σας.

Με αυτόν τον τρόπο τοποθετείται ένα ακόμη cookie στον υπολογιστή σας, το οποίο μεταδίδει στο δικό μας σύστημα την εντολή διακοπής αποθήκευσης των δεδομένων του χρήστη. Εάν ο χρήστης διαγράψει εν τω μεταξύ από τον υπολογιστή του το αντίστοιχο cookie, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσει εκ νέου το cookie εξαίρεσης.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογισμικού Matomo μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σύνδεση: matomo.org/docs/privacy/.

X. Ανάλυση ιστού μέσω της υπηρεσίας Google Analytics

1.    Εύρος της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας το λογισμικό Google Analytics προκειμένου για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών μας. Το λογισμικό τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή των χρηστών (για τα cookies βλ. παραπάνω). Κατά την εμφάνιση μεμονωμένων σελίδων του ιστότοπού μας, αποθηκεύονται τα εξής δεδομένα:

 

 • δύο bytes της διεύθυνσης IP του συστήματος του χρήστη
 • η ιστοσελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης
 • ο ιστότοπος, από τον οποίο ο χρήστης επισκέπτεται την εμφανιζόμενη ιστοσελίδα (Referrer)
 • οι υποσελίδες, τις οποίες επισκέπτεται ο χρήστης από την εμφανιζόμενη ιστοσελίδα
 • ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα
 • η συχνότητα εμφάνισης της ιστοσελίδας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις εκθέσεις της υπηρεσίας Google Analytics για δημογραφικά χαρακτηριστικά, στις οποίες χρησιμοποιούνται δεδομένα από διαφημίσεις του Google βάσει ενδιαφερόντων καθώς επίσης και δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους (π.χ. ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα). Τα εν λόγω δεδομένα δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο άτομο και είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή η απενεργοποίησή τους μέσω των ρυθμίσεων εμφάνισης.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie μέσω της χρήσης σας αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) αποστέλλεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύεται. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να αξιολογήσει τη χρήση σας του ιστότοπου προκειμένου για τη σύνταξη αναφορών για τους διαχειριστές του ιστότοπου σχετικά με τις διαφημιστικές ενέργειες και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Είναι επίσης δυνατή η μετάδοση των πληροφοριών αυτών από τη Google σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για λογαριασμό της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.

Το λογισμικό έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι διευθύνσεις IP να μην αποθηκεύονται ολόκληρες, αλλά 2 bytes της διεύθυνσης IP να αποκρύπτονται (π.χ.:192.168.xxx.xxx). Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχηση της συντετμημένης διεύθυνσης IP με τον υπολογιστή, στον οποίο εμφανίζεται η σελίδα.

2.    Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας επιτρέπει την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών μας κατά την περιήγησή τους στο web. Μέσω της εκτίμησης των συλλεχθέντων δεδομένων είμαστε σε θέση να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μεμονωμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας και την ευχρηστία της. Το έννομο συμφέρον μας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων περιέχεται σε αυτούς τους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ 1, εδ. (στ) του ΓΚΠΔ. Μέσω της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP λαμβάνεται δεόντως υπόψη το ενδιαφέρον των χρηστών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

4.    Διάρκεια αποθήκευσης
Μετά την αλλοίωση / συγκάλυψη της διεύθυνσης IP τα δεδομένα παύουν να θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, οι συγκολλημένες διευθύνσεις IP δεν διαγράφονται αυτόματα.

5.    Δυνατότητα εξαίρεσης και διαγραφής
Μπορείτε επιπλέον να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση σας του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς επίσης και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σύνδεση (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Πραγματοποιείται εγκατάσταση ενός cookie εξαίρεσης, το οποίο αποτρέπει την καταγραφή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη αυτού του ιστότοπου: Απενεργοποίηση Google Analytics
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ή στη διεύθυνση http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics και την προστασία των δεδομένων). Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε αυτή την ιστοσελίδα, η υπηρεσία Google Analytics επεκτάθηκε με τον κωδικό «gat._anonymizeIp();» ώστε να διασφαλίζεται η ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (IP-Masking).

 

XI. Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα από διάφορα κοινωνικά δίκτυα («Facebook», «Twitter», «Instagram», «YouTube», «Xing»). Τα κουμπιά επισημαίνονται με το λογότυπο του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, τα αντίστοιχα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα έτσι ώστε η αποστολή δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα να μην είναι δυνατή δίχως κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Μετά την ενεργοποίηση δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. Όταν συνδεθείτε σε ένα κοινωνικό δίκτυο, τότε μπορεί ο εν λόγω πάροχος να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να αποσυνδεθείτε πρώτα από το λογαριασμό σας. Εάν δεν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου, υφίσταται παρ’ όλ’ αυτά η δυνατότητα ο πάροχος να διαπιστώσει και να αποθηκεύσει π.χ. τη διεύθυνση IP σας. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μην κάνετε κλικ στο κουμπί.

Η Knipex δεν ασκεί καμία επιρροή στο σκοπό και το εύρος της συλλογής των δεδομένων καθώς και στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων μέσω των κοινωνικών δικτύων. Για τους κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με την προστασία των δεδομένων καθώς επίσης και για τα δικαιώματά σας μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων των κοινωνικών δικτύων.
 

XII. DoubleClick

Το Doubleclick είναι μια υπηρεσία της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Doubleclick χρησιμοποιεί cookies για να σας παρουσιάζει διαφημιστικό περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Το πρόγραμμα περιήγησής σας λαμβάνει έναν ψευδώνυμο αριθμό αναγνώρισης (ID) για να ελέγχει ποιες διαφημίσεις έχουν εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ποιες διαφημίσεις έχουν προβληθεί. Η χρήση των DoubleClick-Cookies επιτρέπει στην Google και τους συνεργαζόμενους με αυτήν ιστότοπους να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει προηγούμενων επισκέψεων στον ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Η μόνιμη απενεργοποίηση αυτού του cookie είναι δυνατή στη διεύθυνση https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Στον ιστότοπό μας μπορείτε να βρείτε βίντεο από το YouTube, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη σελίδα www.youtube.com και των οποίων η αναπαραγωγή είναι δυνατή απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Για την ενσωμάτωση των βίντεο χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη «Επαυξημένη λειτουργία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» του παρόχου YouTube. Σύμφωνα με το YouTube δεν θα αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, εκτός και αν παρακολουθήσετε το βίντεο. Παρά τη χρήση της επαυξημένης λειτουργίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν αποκλείεται η εγκατάσταση από την πλευρά της Google ενός DoubleClick Cookie για διαφημιστικούς λόγους. Η μόνιμη απενεργοποίηση αυτού του cookie είναι δυνατή στη διεύθυνση https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

XIII. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Όταν πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τότε θεωρείστε το υποκείμενο της επεξεργασίας βάσει του ΓΚΠΔ και έχετε τα εξής δικαιώματα έναντι στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων:

1.    Δικαίωμα ενημέρωσης
Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μια βεβαίωση σχετικά με το εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς.
Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την ενημέρωσή σας σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα:

 

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • την προγραμματισμένη διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, εάν δεν είναι δυνατή η παροχή συγκεκριμένων στοιχείων, τα κριτήρια που ισχύουν για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υπεύθυνο άτομο ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν ληφθεί από το υποκείμενο,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παρ. 1 και 4 του ΓΚΠΔ και– τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. (Δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος.)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο μετάδοσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε μια τρίτη χώρα ή σε έναν διεθνή οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις αντίστοιχες εγγυήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ αναφορικά με τη μετάδοση δεδομένων.

2.    Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωση αυτών.

3.    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • εάν θέσετε υπό αμφισβήτηση την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για ένα διάστημα, κατά το οποίο θα δώσετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας την ευκαιρία να επαληθεύσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιταχθείτε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητήσετε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
 • εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη δική σας συγκατάθεση ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.
Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας έχει περιοριστεί σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού.

4.    Δικαίωμα διαγραφής
a)    Δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 

 • Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9, παρ. 2, εδ. (α) του ΓΚΠΔ η επεξεργασία των δεδομένων, και εάν δεν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1 του ΓΚΠΔ και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
 • Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
 • Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.
 • Κοινοποίηση σε τρίτους

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του ΓΚΠΔ να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

b)    Εξαιρέσεις
    Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται, εφόσον είναι απαραίτητη η επεξεργασία

 • προκειμένου για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,
 • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
 • για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας (άρθρο 9, παρ. 2, εδ. (η) και θ), καθώς και άρθρο 9, παρ. 3 του ΓΚΠΔ),
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον το αναφερόμενο στην παράγραφο α) δικαίωμα είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5.    Δικαίωμα στην πληροφόρηση
Εάν ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων τη διόρθωση, διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, τότε εκείνος οφείλει να κοινοποιήσει σε όλους τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν την εν λόγω διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, εκτός και αν αυτό δεν είναι δυνατό ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Εσείς έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τους αποδέκτες αυτούς.

6.    Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα αποστολής των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον:
(1)    η επεξεργασία πραγματοποιείται κατόπιν συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (α) του ΓΚΠΔ ή άρθρο 9, παρ. 2, εδ. (α) του ΓΚΠΔ ή προβλέπεται από μια σύμβαση βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, εδ. (β) του ΓΚΠΔ και
(2)    η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Στο πλαίσιο της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν απευθείας από ένας υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων ατόμων πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7.    Δικαίωμα αντίταξης
Έχετε το δικαίωμα αντίταξης ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6. παρ. 1, εδ. (ε) ή (στ) του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμά αντίταξής σας με αυτοματοποιημένα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

8.    Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης περί προστασίας των δεδομένων
Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής σας περί προστασίας των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

9.    Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ – η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει όταν η απόφαση

 • είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο είναι υποκείμενος ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή
 • λαμβάνεται με τη ρητή σας συγκατάθεση.

Επίσης, οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιτρέπεται να βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 9, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον δεν ισχύει το άρθρο 9, παρ. 2, εδ. (α) ή (ζ) του ΓΚΠΔ και αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας.
Αναφορικά με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (1) και στο (3), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

10.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ.
Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.