Overslaan en naar de inhoud gaan
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Bescherming van de privacy

Verklaring over de gegevensbescherming (website) van KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG overeenkomstig de AVG

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake de gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

KNIPEX-Werk

C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Oberkamper Str. 13

42349 Wuppertal

Tel.:     02 02 / 47 94 - 0

Fax:     02 02 / 47 50 58

E-Mail:  [email protected]

Web:   https://www.knipex.de

II. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Arndt Halbach

GINDAT GmbH

Wetterauer Str. 6

42897 Remscheid

Telefon: (02191) 909 430

Telefax: (02191) 909 50 430

E-Mail: [email protected]

III. Algemene informatie over de gegevensbescherming

1.    Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen wanneer dit noodzakelijk is om een correct werkende website en onze inhoud en diensten ter beschikking te stellen. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Er is sprake van een uitzondering wanneer een voorgaande aanvraag van een toestemming omwille van daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

2.    Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Wanneer wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemming van de persoon in kwestie vragen, dient art. 6 lid 1 lit. a EU-basisverordening inzake de gegevensbescherming (AVG) als juridische basis.
Bij verwerkingen van persoonsgegevens, die nodig zijn om een contract te vervullen, wiens contractant de getroffen partij is, dient art. 6 lid 1 lit. b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Wanneer een verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van een wettelijke plicht, waaraan onze onderneming onderworpen is, noodzakelijk is, dan dient art. 6 lid 1 lit. c AVG als juridische basis.
Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de getroffen persoon of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dan dient art. 6 lid 1 lit. d AVG als juridische basis.
Is de verwerking voor het vrijwaren van een legitiem belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en hebben de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de getroffenen geen voorrang op het eerst genoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als juridische basis voor de verwerking.

3.    Wissen van gegevens en opslagduur
De persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan verder gebeuren wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, voorzien werd. De gegevens worden ook gewist of geblokkeerd wanneer een door voornoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, behalve wanneer er een noodzaak bestaat om de gegevens langere tijd op te slaan om een contract af te sluiten of te vervullen.
 

IV. De website ter beschikking stellen en logfiles aanmaken

1.    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking  
Bij elke oproep van onze website registreert ons systeem op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

•    Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
•    Het bedrijfssysteem van de gebruiker
•    De internet-serviceprovider van de gebruiker
•    Het IP-adres van de gebruiker
•    Datum en tijdstip van de toegang
•    Websites, van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website komt
•    Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2.    Juridische basis voor de gegevensverwerking
Juridische basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logfiles is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles gebeurt om de correcte werking van de website te verzekeren. Verder dienen de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doeleinden ligt ons legitieme belang aan de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

4.    Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun registratie te verwezenlijken. In geval van de registratie van de gegevens om de website ter beschikking te stellen is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

Worden de gegevens in logfiles opgeslagen, dan is ten laatste na zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd zodat de oproepende client niet meer geïdentificeerd kan worden.

5.    Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
De registratie van de gegevens om de website ter beschikking te stellen en om de gegevens in logfiles op te slaan is absoluut noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Bijgevolg bestaat er voor de gebruiker geen verzetmogelijkheid.
 

V. Gebruik van cookies *[1]

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Roept ene gebruiker een website op, dan kan een cookie op het bedrijfssysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die een duidelijke identificatie van de browser bij een nieuwe oproep van de website mogelijk maakt.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een verandering van pagina geïdentificeerd kan worden.
In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgestuurd:

•    Taalinstellingen
•    Log-In-informatie
•    Beeldschermresolutie
•    Cookie-Accept (aanwijzingsbanner)

2. Juridische basis voor de gegevensverwerking
De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de gegevensverwerking van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Hiervoor moet de browser ook na een paginawissel opnieuw herkend kunnen worden.
Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

•    Taalinstellingen
•    Log-In-informatie
•    Beeldschermresolutie
•    Cookie-Accept (aanwijzingsbanner)

De door technisch noodzakelijke cookies geregistreerde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
In deze doelen ligt ook ons legitiem belang in de verwerking van de persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

4. Duur van de opslag, verzet- en verwijderingsmogelijkheid
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar onze doorgestuurd. Daarom hebben wij als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een verandering van de instellingen in uw  internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website in volle omvang gebruikt worden.

[1] Voor het gebruik van webanalyse-cookies zie hoofdstuk IX. Webanalyse.

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Het is mogelijk om zich op een gratis nieuwsbrief te abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoervenster naar ons gestuurd.
Geregistreerde gegevens:
Aanspreektitel
Naam
Firma
E-mailadres
Branche

Verder worden de volgende gegevens bij de aanmelding geregistreerd: datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming gevraagd en wordt naar deze verklaring inzake de gegevensbescherming verwezen.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens naar derden gestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden.

 

2.    Juridische basis voor de gegevensbescherming

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, wanneer de gebruiker zijn toestemming gegeven heeft, art. 6 lid 1 lit. a AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking
De registratie van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief toe te sturen. De registratie van andere persoonsgegevens tijdens de aanmeldingsprocedure dient om misbruik van de diensten of van het  gebruikte e-mailadres te verhinderen.

4.    Duur van de opslag
De gegevens worden gewit, zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van hun registratie. De andere tijdens de aanmeldingsprocedure geregistreerde persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5.    Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
Het abonnement van de nieuwsbrief kan door de gebruiker in kwestie steeds opgezegd worden. Hiervoor bevindt zich in elke nieuwsbrief een link.
Hierdoor wordt eveneens een herroeping van de toestemming voor de opslag van de tijdens de aanmeldingsprocedure geregistreerde persoonsgegevens mogelijk gemaakt.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website zijn verschillende contactformulieren beschikbaar, die voor de elektronische contactopname gebruikt kunnen worden. Maakt de gebruiker hiervan gebruik, dan worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens naar ons gestuurd en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
 

 • Contactpersoon
 • Naam
 • E-mail
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Bericht

Op het tijdstip van verzending van het bericht worden verder de volgende gegevens opgeslagen:

Datum en tijdstip van verzending

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens de verzendingsprocedure uw toestemming gevraagd en wordt naar deze verklaring inzake de gegevensbescherming verwezen.

Alternatief is een contactopname via het ter beschikking gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de per e-mail doorgestuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
Gegevens kunnen voor de beantwoording van de aanvraag, wanneer nodig, naar verbonden ondernemingen van onze onderneming doorgestuurd worden. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van het gesprek gebruikt.

2.    Juridische basis voor de gegevensverwerking
De juridische basis voor de verwerking van de gegevens, wanneer er sprake is van een toestemming van de gebruiker, is art. 6 lid 1 lit. a AVG.

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens, die in een e-mail doorgestuurd worden, is art.  6 lid 1 lit. f AVG. Is het doel van het e-mail contact het afsluiten van een contract, dan is de bijkomende juridische basis voor de verwerking  art. 6 lid 1 lit. b AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoervenster dient alleen om de contactopname te bewerken. In geval van een contactopname per e-mail ligt hierin ook het noodzakelijke legitieme belang aan de verwerking van de gegevens.
De andere tijdens de verzending verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

4.    Duur van de opslag
De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun registratie te verwezenlijken. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de persoonsgegevens die  per-mail verstuurd werden, is dit het geval wanneer het gesprek met de gebruiker beëindigd is. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden afgeleid kan worden dat de feiten in kwestie verduidelijkt werden.

De tijdens de verzendingsprocedure bijkomend geregistreerde persoonsgegevens worden eveneens gewist wanneer de feiten verduidelijkt zijn.

5.    Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid zijn instemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker contact met ons op e-mail, dan kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens steeds herroepen. In dergelijk geval kan het gesprek niet verder gezet worden.

De herroeping van de tostemming en het verzet tegen de opslag wordt mogelijk gemaakt door middel van een e-mail aan [email protected].

Alle persoonsgegevens, die tijdens de contactopname opgeslagen werden, worden in dit geval gewist.

IX. Webanalyse door Matomo (vroeger PIWIK)

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken op onze website het Open-Source-Software-Tool Matomo (vroeger PIWIK) voor de analyse van het surfgedrag van onze gebruikers. De software plaats een cookie op de computer van de gebruikers (over cookies zie ook boven). Worden pagina’s van onze website opgeroepen, dan worden de volgende gegevens opgeslagen:  

 

 • Twee bytes  van het  IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • De opgeroepen website
 • De website, van waar de gebruiker op de opgeroepen website gekomen is (Referrer)
 • De subpagina’s, die vanaf de opgeroepen website opgeroepen worden
 • De verblijfsduur op de website
 • De frequentie waarmee de website opgeroepen wordt

De software loopt daarbij uitsluitend op de servers van onze website. Een opslag van de persoonsgegevens van de gebruikers vindt alleen daar plaats. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zodanig ingesteld dat de IP-adressen niet volledig opgeslagen worden, enkel 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (bv.:  192.168.xxx.xxx). Op deze wijze kan het ingekorte  IP-adres niet meer aan de oproepende computer toegewezen worden.

2.    Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
De juridische basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers maakt het ons mogelijk om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Wij zijn door de analyse van de verzamelde gegevens in staat om informatie over het gebruik van de componenten van onze website samen te stellen. Dit helpt ons erbij om onze website en haar gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang aan de verwerking van de gegevens volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG. Door het anoniem maken van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers aan hun bescherming van persoonsgegevens.

 

4.    Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze voor onze registratiedoeleinden niet meer nodig zijn. In ons geval is dit na drie jaar het geval. 5.    Verzet- en verwijderingsmogelijkheidCookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en daardoor naar onze pagina gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een verandering van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds gewist worden.  Dit kan ook op geautomatiseerde wijze gebeuren. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd dan kunnen mogelijkerwijs  niet meer alle functies van de website in volle omvang gebruikt worden.  U kunt hier beslissen of in uw browser een eenduidige webanalyse-cookie geplaatst mag worden om de exploitant van de website de registratie en analyse van verschillende statistische gegevens mogelijk te maken. Wilt u dit niet doen, klik dan op de volgende link om de Matomo-deactiverings-cookie in uw browser op te slaan.Uw bezoek aan deze website wordt actueel door de Matomo webanalyse geregistreerd. Klik hier, zodat uw bezoek niet meer geregistreerd wordt.

Op deze wijze wordt een andere cookie op uw systeem geplaatst dat ons systeem meedeelt dat de gegevens van de gebruiker niet opgeslagen worden. Wist de gebruiker deze cookie in de tussentijd van het eigen systeem, dan moet hij de Opt-Out-cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de privacy instellingen van de  Matomo Software vindt u op de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Webanalyse door Google Analytics

1.    Omvang en verwerking van de persoonsgegevens
Wij gebruiken op onze website de softwaretool Google Analytics om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruikers  (over cookies zie ook boven). Worden pagina’s van onze website opgeroepen, dan worden de volgende gegevens opgeslagen:

 

 • Twee bytes van het  IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • De opgeroepen website
 • De website, vanwaar de gebruiker op de opgeroepen website gekomen is (referrer)
 • De subpagina’s, die vanaf de opgeroepen website opgeroepen worden
 • De duur van het bezoek aan de website
 • De frequentie waarmee de website opgeroepen wordt

Deze website maakt gebruik van de Google-Analytics-rapporten voor demografische eigenschappen, waarin gegevens uit reclame van Google en bezoekersgegevens van derdenaanbieders  (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en interesses) gebruikt worden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon toegewezen worden en kunnen steeds via de advertentie-instellingen gedeactiveerd worden.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw  IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitanten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te verlenen.

Google zal deze informatie ook eventueel aan derden doorsturen, wanneer dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

De software is zodanig ingesteld dat de IP-adressen niet volledig opgeslagen worden, enkel 2 bytes van het IP-adres worden gemarkeerd (bv.:  192.168.xxx.xxx). Op deze wijze is een toewijzing van het ingekorte  IP-adres aan de oproepende computer niet meer mogelijk.

2.    Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
De juridische basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers maakt het ons mogelijk om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Wij zijn door de analyse van de verzamelde gegevens in staat om informatie over het gebruik van de componenten van onze website samen te stellen. Dit helpt ons erbij om onze website en haar gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang aan de verwerking van de gegevens volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG. Door het anoniem maken van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers aan hun bescherming van persoonsgegevens.

4.    Duur van de opslag
Na de vervreemding/maskering van het IP-adres gaat het niet meer om persoonsgegevens. Daarom worden deze gemaskeerde  IP-adressen niet automatisch gewist.

5.    Verzet- en verwijderingsmogelijkheid
Verder kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
Er wordt een Opt-Out-Cookie gezet, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren
Meer informatie hierover vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout of op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij maken u erop attent dat op deze website Google Analytics met de code „”gat._anonymizeIp();“ uitgebreid werd om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-Masking) te garanderen.“

XI.    Gebruik van sociale media
Onze website maakt gebruik van plugins van verschillende sociale netwerken (“Facebook“, “Twitter“, “Instagram“ “YouTube“, “Xing“). De knoppen zijn met het logo van het betreffende sociale netwerk gekenmerkt. Tijdens uw bezoek aan onze website zijn de knoppen gedeactiveerd resp. enkel met links verbonden, zodat zonder op de knoppen te klikken geen gegevens naar de sociale netwerken gezonden worden.
Na de activering wordt een rechtstreekse  verbinding met de sociale netwerken tot stand gebracht; Bent u bij een sociaal netwerk ingelogd, dan kan deze aanbieder het bezoek aan uw account toewijzen. Wenst u dit niet, dan raden wij u aan op voorhand uit uw account uit te loggen. Bent u geen lid van een sociaal netwerk, dan bestaat toch de mogelijkheid dat de aanbieder bijvoorbeeld uw IP-adres te weten komt en opslaat. Wilt u dit niet, dan mag u de knop niet aanklikken.
Knipex heeft geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale netwerken. Regels over de gegevensbescherming en uw rechten ter zake vindt u in de verklaringen van de gegevensbescherming van de sociale netwerken in kwestie.
 

XI. Gebruik van sociale media

Onze website maakt gebruik van plugins van verschillende sociale netwerken (“Facebook“, “Twitter“, “Instagram“ “YouTube“, “Xing“). De knoppen zijn met het logo van het betreffende sociale netwerk gekenmerkt. Tijdens uw bezoek aan onze website zijn de knoppen gedeactiveerd resp. enkel met links verbonden, zodat zonder op de knoppen te klikken geen gegevens naar de sociale netwerken gezonden worden.

Na de activering wordt een rechtstreekse  verbinding met de sociale netwerken tot stand gebracht; Bent u bij een sociaal netwerk ingelogd, dan kan deze aanbieder het bezoek aan uw account toewijzen. Wenst u dit niet, dan raden wij u aan op voorhand uit uw account uit te loggen. Bent u geen lid van een sociaal netwerk, dan bestaat toch de mogelijkheid dat de aanbieder bijvoorbeeld uw IP-adres te weten komt en opslaat. Wilt u dit niet, dan mag u de knop niet aanklikken.

Knipex heeft geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale netwerken. Regels over de gegevensbescherming en uw rechten ter zake vindt u in de verklaringen van de gegevensbescherming van de sociale netwerken in kwestie.
 

XII. DoubleClick

DoubleClick is een dient van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). DoubleClick gebruikt cookies om voor u belangrijke advertenties te presenteren. Daarbij wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) aan uw computer toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser getoond werden en welke advertenties opgeroepen werden. Door het gebruik van de DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partner-websites advertenties op basis van vroegere bezoeken aan onze of aan andere websites in het internet toewijzen. Deze cookies kunt u op  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de permanent deactiveren.

Wij hebben YouTube-video’s in ons online aanbod geïntegreerd die op www.youtube.com opgeslagen zijn en die rechtstreeks vanaf onze website afgespeeld kunnen worden. Om video’s te integreren gebruiken wij de zogenaamde “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” van de aanbieder YouTube. Volgens YouTube wordt dan geen informatie over de bezoekers van onze website opgeslagen, behalve wanneer u de video bekijkt. Ondanks het gebruik van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus kan men echter niet uitsluiten dat door Google een DoubleClick cookie voor reclamedoeleinden geplaatst wordt. Deze cookie kunt u op  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de permanent deactiveren.
 

XIII. Rechten van de getroffen personen

Worden persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u getroffene in de zin van AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1.    Recht op informatie
U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons verwerkt worden.
Is er sprake van dergelijke verwerking, dan kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens over de volgende punten eisen:

 

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de categorieën van persoonsgegevens, die verwerkt worden;  
 • de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende gegevens openbaar gemaakt werden of nog openbaar gemaakt worden;
 • de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, wanneer hiervoor geen concrete gegevens bestaan, criteria om de opslagduur vast te leggen;
 • het bestaan van een recht op correctie of wissen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht op verzet tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht op klacht bij een toezichthoudende instantie;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de getroffen persoon geregistreerd worden;  
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling volgens art.  22 lid 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen – doorslaggevende informatie over de gebruikte logica en de draagwijdte en de nagestreefde effecten van dergelijke verwerking voor de getroffen persoon. (Op dit ogenblik niet gebruikt.)

U heeft het recht informatie te eisen of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens naar een derdeland of naar een internationale organisatie gestuurd worden. In dit verband kunt u eisen over de passende garanties volgens art. 46 AVG in samenhang met het doorsturen ingelicht te worden.

2.    Recht op correctie
U heeft recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking h ebben onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de correcte onmiddellijk uitvoeren.

3.    Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:

 • wanneer u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor een periode bestrijdt die het de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u afwijst om de persoonsgegevens te wissen en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 • de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens voor de verwerking niet meer nodig heeft, u de gegevens echter nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • wanneer u verzet aangetekend heeft tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en het nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op uw redenen.

Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens beperkt dan mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of omwille van redenen van openbaar lang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden.
Werd de beperking van de verwerking volgens voornoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de beperking opgeheven wordt.

4.    Recht op wissen
a)    Plicht om te wissen
U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 

 •  De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze geregistreerd of op andere wijze verwerkt werden.
 • U herroept een toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid  2 lit. a AVG gebaseerd was, en het ontbreekt aan een andere juridische basis voor de verwerking.
 • U dient volgens art. 21 lid 1 AVG verzet in tegen de verwerking en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking die voorrang hebben, of u dient volgens art. 21 lid 2 AVG verzet in tegen de verwerking.
 • De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een gerechtelijke plicht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten aan wie de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is.
 • De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG geregistreerd.
 • Informatie aan derden

Heeft de verwerkingsverantwoordelijke de op u betrekking hebbende gegevens openbaar gemaakt en is hij volgens  art. 17 lid 1 AVG verplicht om deze gegevens te wissen dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren over het feit dat u als getroffen persoon door hen geëist heeft dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën or reproducties van deze persoonsgegevens gewist worden.

 

b) Uitzonderingen

 • Het recht op wissen bestaat niet wanneer de verwerking noodzakelijk is
 • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om een rechtelijke plicht te vervullen, die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, aan wie de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, vereist, of om een taak uit te voeren die in het openbare belang lift of die in de uitoefening van een openbare macht gebeurt, die aan de verwerkingsverantwoordelijke werd overgedragen;
 • omwille van redenen van het openbare belang op het gebied van de gezondheidszorg volgens  art. 9 lid 2 lit. h en i evenals art. 9 lid 3 AVG;
 • voor in het openbare belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG, op voorwaarde dat het in deel a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeelt, of  
 • om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

5.    Recht op instructie
Heeft u recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke geclaimd, dan is deze verplicht om aan alle ontvangers, aan wie op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden,  mee te delen dat deze gegevens gecorrigeerd of gewist of diens verwerking beperkt werd, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn of wanneer dit met onredelijke moeite verbonden is.
U heeft tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers ingelicht te worden.

6.    Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Verder heeft u het recht deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking gesteld werden, te sturen, op voorwaarde dat
(1)    de verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG of een contract volgens  art. 6 lid 1 lit. b AVG gebaseerd is en
(2)    de verwerking door middel van geautomatiseerde methoden gebeurt.
In uitoefening van dit recht heeft u verder het recht ervoor te zorgen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden, voor zover dit technisch doenbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet benadeeld worden.  
Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens, die voor de waarneming van een taak nodig is, die van openbaar belang is of die in oefening van een openbare macht gebeurt, die aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

7.    Recht op verzet
U heeft het recht omwille van redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer behalve wanneer hij dringende redenen voor de verwerking kan aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt, om directe reclame uit te voeren, dan heeft u het recht om steeds verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de op u  betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het profiling, op voorwaarde dat dit met dergelijke directe reclame in verbinding staat.
Tekent u verzet aan tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, dan worden de op u betrekking hebbende gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
U heeft de mogelijkheid in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij– onverminderd de richtlijn 2002/58/EG – uw verzetrecht door middel van geautomatiseerde methoden uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

8.    Recht op herroeping van de gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring
U heeft het recht uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring op elk ogenblik te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid op basis van de toestemming tot de herroeping gebeurde verwerking niet aangetast.

9.    Geautomatiseerde beslissing in elk geval apart inclusief profiling
U heeft het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking– inclusief profiling – gebaseerde beslissing onderworpen te worden die tegenover u een juridisch effect heeft of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet wanneer de beslissing
 

 • voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk is,
 • op basis van rechtsvoorschriften van de unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het vrijwaren van uw rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen bevatten of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 lid 1 AFB indien  niet art. 9 lid 2 lit. a of g D AVG geldig is en passende maatregelen voor de bescherming van de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen genomen werden.
Met betrekking tot de in (1) en (3) vermelde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen  te vrijwaren, waarbij minstens het recht op inwerking van de interventie van een persoon vanwege de verwerkingsverantwoordelijke, op mededeling van zijn eigen standpunt en op betwisten van de beslissing hoort.

10.    Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie
U heeft, onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsbevelen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in een lidstaat van uw woonplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoede schending, wanneer u de mening toegedaan bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben een schending van de AVG vormt.
De toezichthoudende instantie, bij wie de klacht werd ingediend, licht de persoon die de klacht heeft ingediend over de stand en de resultaten van de klacht in, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk bevel volgens art. 78 AVG.