Skip to main content
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Правила и условия за участие във великденския конкурс в каналите на  KNIPEX във Facebook и Instagram за България.

 

Правила и условия

KNIPEX стартира великденски конкурс и би искал да види как празнувате и свързвате Великден с KNIPEX.

Организатор:

Gustav Putsch KG, Oberkamper Str. 13, 42349 Wuppertal, наричана по-нататък „KNIPEX“.

Фейсбук и Инстаграм не са свързани с конкурса и не го подкрепят, спонсорират или организират по какъвто и да е начин, както и не са контактни лица за конкурса.

Награди:

KNIPEX ще раздаде 3 комплекта клещи KNIPEX 00 20 09 V01, които съдържат по 3 продукта:

1x 03 02 180

1x 70 02 160

1x 87 01 250

Наградата не може да се прехвърля, нито да се разменя и стойността ѝ не може да се изплаща в брой.

Участие:

Човек участва в конкурса, като публикува изображение, свързано с Великден, в комбинация с KNIPEX в раздела за коментари на наша публикация във Facebook или като коментира наша публикация за Великден в Instagram.

Участието с фалшиви самоличности или използване на самоличности на трети лица не е разрешено. Всяко лице може да участва само с една снимка, видеоклип или коментар. Ако е необходимо, KNIPEX може да поиска допълнителни доказателства с цел проверка.

Право на участие имат само физически лица, които са навършили 18 години. Участието не е ограничено до клиенти на KNIPEX и не изисква закупуване на продукт или услуга. Ако участникът е с ограничена дееспособност, се изисква съгласието на неговия законен представител. Служителите на KNIPEX и техните роднини са изключени от участие в конкурса.

Периодът за участие в конкурса за снимки и коментари ще продължи от 10:00 ч. на 02 май 2024 г. до 23:59 ч. на 09 май 2024 г.

KNIPEX би искала да отбележи, че имената и местоживеенето (напр. Георги М., София) на победителите могат да бъдат публикувани на уебсайтовете на KNIPEX и отбелязани в публикации във Facebook/Instagram и Facebook/Instagram Stories от българските акаунти на KNIPEX във Facebook и Instagram. Участникът се съгласява с това, като се включва в конкурса.

Определяне на победителя, обявяване на победителя, разпределяне и получаване на печалбата:

Печелившите  ще бъде избрани от жури измежду всички участници, които отговарят на условията, след края на конкурса в неопределен момент, но не по-късно от 20 май 2024 г., и ще бъде уведомени чрез Facebook или Instagram. След изтичане на крайния срок за участие журито ще избере трима печеливши, като вземе предвид и броя харесвания на публикациите. След това победителите ще бъде уведомени от нашия канал на KNIPEX България във Facebook или Instagram.

Наградата ще бъде изпратена ексклузивно на победителя. Замяна, прехвърляне, самоприемане, както и изплащане на наградата в брой не са възможни. Всички разходи, свързани с изпращането на наградите, се поемат от организатора.

Печелившият носи отговорност за всяко данъчно облагане на наградата.

Претенцията за наградата се погасява, ако победителят не може да бъде открит, ако не отговори или ако не приеме наградата след 21 дни, считано от първото обявяване на победителя.

Авторски права

С изпращането на снимката или видеоклипа участникът потвърждава, че правата върху изображенията на изпратената снимка или видеоклип принадлежат изключително на участника, т.е. че никоя трета страна не може да претендира за права върху изпратената снимка или видеоклип. Участникът също така гарантира, че всички лица, които се виждат на снимката или видеоклипа, са съгласни с публикуването на снимката или видеоклипа. На KNIPEX се предоставя неизключителното, неотменимо право да използва снимката или видеоклипа и да редактира снимката или видеоклипа за тази цел. Гореспоменатото право е неограничено по отношение на времето, съдържанието и територията.

Това право за използване на снимката или видеоклипа включва също така разпространение в платформите на социалните медии на KNIPEX и на уебсайта www.knipex.de и www.knipex.com, както и публикуване в печатните издания на KNIPEX.

Изключване от конкурса:

KNIPEX си запазва правото да изключи участниците от конкурса, ако представената снимка нарушава приложимото законодателство или добрия вкус. Това се отнася и за нарушения на условията за участие, както и за опити за манипулиране на конкурса.

Прекратяване на конкурса:

KNIPEX си запазва правото да променя настоящите Условия за участие, ако промяната е необходима

и разумно за участниците, като се вземат предвид интересите на KNIPEX. Всички изменения ще бъдат съобщени на участниците в подходяща форма.

KNIPEX си запазва също така правото да прекрати конкурса предсрочно по основателна причина, която включва по-специално технически, правни и бизнес причини, без да е длъжна да отправя предварително уведомление или да посочва причините.

Приложимо право

Въпроси или оплаквания, свързани с конкурса, трябва да бъдат адресирани директно до KNIPEX. Възможностите за контакт за тази цел могат да бъдат намерени на официалния сайт на KNIPEX. Конкурсът се урежда изключително от законите на Федерална република Германия, като се изключват разпоредбите за стълкновение на закони.

Клауза за делимост:

Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия за участие е или стане невалидна изцяло или частично, това не засяга валидността на останалите разпоредби на настоящите условия за участие. Разпоредбата, която е икономически най-близка до смисъла и целта, изразени от невалидната разпоредба, се прилага вместо невалидната разпоредба. Тази разпоредба се прилага mutatis mutandis към всички потенциални пропуски в настоящите условия за участие.

Пожелаваме ви късмет! - Екипът на KNIPEX

Информация в съответствие с член 36 от Закона за уреждане на потребителски спорове:

KNIPEX не участва в производства за уреждане на спорове пред арбитраж за защита на потребителите

комисия.

Уведомление за защита на данните в съответствие с член 13 и 14 от ОРЗД

Администраторът, който отговаря за използването на личните данни, е

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Str. 13

42349 Wuppertal

Длъжностното лице по защита на данните на Администратора е:

Arndt Halbach

GINDAT GmbH

Wetterauer Str. 6

42897 Remscheid

Германия

Имейл: [email protected]

 

Личните данни, предоставени от победителите  (собствено име и фамилия, адрес, имейл адрес и име и фамилия, адрес), се събират и обработват от KNIPEX за целите на проверката на наградата и за целите на изпращането на наградата съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (Обработката на данни е необходима за изпълнението на (пред)договорни мерки). Освен това ОРЗД разрешава обработването на Вашите данни съгласно чл. 6 (1) (е) от ОРЗД (Легитимен интерес на Администратора), за да се осигури правилното провеждане на конкурса, и съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД, доколкото обработката е предмет на правно задължение.

Личните данни няма да бъдат предавани на други трети страни.

Ако личните данни не бъдат предоставени, KNIPEX няма да може да изпълни договора за участие в конкурса, сключен с Вас.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от KNIPEX толкова дълго, колкото е необходимо за обработката на конкурса, по-специално за разпределянето на наградите. След това събраните лични данни ще бъдат изтрити от KNIPEX.

 

Имате следните права във връзка с обработката на личните ви данни:

Имате право съгласно чл. 15 от ОРЗД на информация за съхраняваните от нас данни.

Имате право съгласно чл. 16 от ОРЗД да поискате коригиране на неточните данни.

Имате право съгласно чл. 17 от ОРЗД да изтриете данните си, ако няма правно основание за по-нататъшното им съхранение.

Имате право съгласно чл. 18 от ОРЗД да поискате ограничаване на обработката на Вашите данни. Това означава, че Вашите данни все пак ще бъдат съхранявани, но само при ограничени условия (напр. с Вашето съгласие или за предявяване на правни претенции).

Имате право съгласно чл. 20 от ОРЗД, при определени условия, да получите в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат личните данни, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, и имате право да прехвърлите тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от наша страна.

Ако сте дали съгласие на KNIPEX за обработване на данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще. Това оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето.

Всеки субект на данни има право съгласно чл. 77 от ОРЗД да подаде жалба до надзорен орган, ако смята, че обработката на личните данни, които го засягат, нарушава ОРЗД.

Компетентният надзорен орган по въпроси, свързани със защитата на данните, е Държавният комисар по защита на данните на федералната провинция, в която се намира седалището на KNIPEX:

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen [Държавният комисар за защита на данните и свобода на информацията на Северен Рейн-Вестфалия].

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Phone: 0211/38424-0

Fax: 0211/38424-999

Email: [email protected]

Ако желаете да упражните някое от правата си или да получите повече информация за тези права, моля, изпратете имейл на [email protected] или пишете на KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Str. 13, 42349 Вупертал, Германия.