ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Geldigheid

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden voor alle – ook toekomstige – overeenkomsten met ondernemingen, rechtspersonen en openbaarrechtelijke bijzondere vermogens (in het vervolg „Koper“ genoemd) voor leveringen en andere prestaties met inbegrip van arbeidsovereenkomsten, adviesovereenkomsten, loonwerken en de levering van vervangbare en niet vervangbare goederen. Koopvoorwaarden van kopers gelden in geen enkel geval. In geval van twijfel geldt de Duitse versie van deze leveringsvoorwaarden.

 

2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De catalogus en de telkens geldende prijslijst zijn onderdeel van ons aanbod. Afbeeldingen, maataanduidingen en gewichtsopgaven in onze documenten zijn bij benadering. Op kostenramingen, tekeningen en andere documenten (vanaf nu: documenten) behouden wij ons alle eigendomsen auteursrechtelijke gebruiksrechten in onbeperkte mate voor.
De documenten mogen alleen na onze toestemming voor derden toegankelijk gemaakt worden en moeten, wanneer wij geen bestelling van u krijgen, op verzoek onmiddellijk aan ons geretourneerd worden.

 

3. Speciale producties

Bij speciale producties mag de bestelhoeveelheid tot 10% hoger of lager liggen. Tot de speciale producties behoren eveneens serieproducten die op uitdrukkelijk verzoek van de besteller speciaal moeten worden gemarkeerd. Technische of constructieve eigenschappen, die niet uitdrukkelijk besteld of gespecificeerd werden, kunnen we in overeenstemming met de technische vereisten bepalen.

 

4. Prijzen / Leveringsaantal

Indien geen andersluidende overeenkomsten worden gesloten, gelden onze op de dag van de plaatsing van de bestelling geldende prijzen. Onze prijzen zijn vrijblijvend en bevatten geen BTW. Indien geen andersluidende overeenkomsten worden gesloten, onze prijzen zijn EXW Wuppertal, Duitsland (INCOTERMS 2010). De aard van de verpakking en van het transport wordt door ons gekozen. Wij behouden ons het recht voor de bestelde aantallen op de verpakkingseenheid te veranderen.

 

5. Leveringstermijn

De aangegeven levertijden gelden slecht bij benadering. Informatie over leveringstermijnen gaat in vanaf de datum van onze bevestiging van de bestelling en gelden uitsluitend indien alle details van de bestelling tijdig zijn duidelijk gemaakt. Zoals het tijdig nakomen van de verplichtingen van de koper en het overhandigen van alle officiële papieren of accreditieven. Onze leveringsplicht geldt onder voorbehoud van juiste en tijdige aanlevering aan onze onderneming, tenzij de foute of te late aanlevering aan onze onderneming door onszelf wordt veroorzaakt. Leveringstermijnen worden beschouwd als nagekomen als de goederen voor het verstrijken van de termijn onze onderneming hebben verlaten of er gemeld is dat er geleverd kan worden. Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen te leveren. Paragraaf 11 is van toepassing op de aansprakelijkheid voor vertraging in de aflevering.

 

6. Risico-overdracht

Met de overdracht van de goederen aan de expediteur of vrachtvervoerder, ten laatste echter bij het verlaten van onze magazijnen of onderneming, wordt het risico voor alle transacties, ook bij leveringen franco huis, over op de koper.

 

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betalingen moeten volgens de op de facturen vermelde betalingstermijnen en prijskortingen vanaf factuurdatum, anders onmiddellijk netto, betaald worden. Op de vervaldatum moeten we over het bedrag kunnen beschikken.

 

7.2 De betaling is enkel mogelijk per giro of per SEPA-domiciliering.

 

7.3 Bij betalingsverzuim hebben wij het recht wettelijke verzuimrente te berekenen (op dit ogenblik 9%-punten boven de basisrentevoet), wij behouden ons voor verdere schade te claimen.

 

7.4 Komt de koper na afsluiten van het contract met een niet onaanzienlijk bedrag in betalingsverzuim of treden andere omstandigheden op die een aanzienlijke verslechtering van zijn betalingsvermogen vormen, mogen wij onze diensten weigeren tot de betaling gebeurt of voldoende waarborg verstrekt is. Verder mogen wij alle nog niet opeisbare vorderingen uit de lopende zakenrelatie met de koper opeisbaar maken.

 

7.5 De koper heeft slechts recht op een inhoudrecht en een verrekeningsbevoegdheid in de mate dat zijn tegenaanspraken onbetwist of rechtskrachtig vastgesteld zijn, of overeenkomstig § 320 burgerlijk wetboek in de onderlinge verhouding tot onze vordering staan.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Elke geleverde waar blijft ons eigendom (onder voorbehoud staande waar) tot de volledige betaling van de koopprijs.

 

8.2 De geleverde waren blijven ons eigendom (onder voorbehoud staande waren) tot alle vorderingen vervuld zijn, in het bijzonder de saldovorderingen, waarop wij in het kader van de zakenrelatie recht hebben (salvovoorbehoud). Dit geldt ook voor vorderingen die in de toekomst ontstaan en voorwaardelijke vorderingen en ook, wanneer betalingen op speciaal omschreven vorderingen gedaan worden. Dit saldovoorbehoud vervalt definitief met de vereffening van alle op het ogenblik van de betaling nog openstaande en in dit saldovoorbehoud inbegrepen vorderingen. Het saldovoorbehoud geldt echter niet voor voorafbetalingsof cash transacties die onmiddellijk betaald worden.

 

8.3 Be- en verwerking van onze voorbehoud staande waar gebeuren voor ons als fabrikant in de zin van § 950 BGB, zonder ons te binden. Vervalt ons eigendom door verbinding of menging, draagt de koper nu reeds de hem toekomende eigendomsrechten op het nieuwe bestand of de zaak aan ons over, en meer bepaald in de omvang van de factuurwaarde van de onder voorbehoud staande waar, en bewaart de waar kosteloos voor ons.

 

8.4 De koper mag over de onder voorbehoud staande waar slechts in het correcte zakenverkeer beschikken. De vorderingen uit de doorverkoop van de onder voorbehoud staande waar worden samen met alle zekerheden, die de koper voor de vordering verwerft, reeds nu al bij wijze van zekerheid aan ons afgestaan. Het recht om vorderingen uit de doorverkoop te innen, vervalt bij onze herroeping, die uiterlijk bij betalingsverzuim van de koper mogelijk is. Wij zullen de onder voorbehoud staande waar en de in de plaats daarvan komende zaken of vorderingen op verzoek naar onze keuze vrijgeven, wanneer zijn waarde de omvang van de gewaarborgde vorderingen meer dan 50% overschrijdt. De terugname van de onder voorbehoud staande waar betekent geen ontbinding van het contract.

 

8.5 Wij zullen de onder voorbehoud staande waar evenals de in zijn plaats komende zaken of vorderingen op verzoek naar onze keuze vrijgeven, indien hun waarde de omvang van de verzekerde vorderingen meer dan 50% overschrijdt. De terugname van de onder voorbehoud staande waar is geen uitstap uit het contract.

 

9. Industriële octrooirechten

KNIPEX behoudt zich alle eigendomsen auteursrechten voor aan de door haar aan de koper ter beschikking gestelde monsters en modellen, afbeeldingen, tekeningen, calculaties en andere documenten en informatie, alsook commerciële en technische details.

 

10. Uit gebreken voortvloeiende eisen

10.1 Gebreken moeten onmiddellijk, doch uiterlijk zeven dagen na levering, schriftelijk worden gemeld. Gebreken die ook bij de meest nauwkeurige controle binnen deze termijn niet kunnen worden ontdekt, moeten onmiddellijk, doch uiterlijk zeven dagen na de ontdekking ervan, schriftelijk worden gemeld. Wij hebben het recht om zelf te bepalen of we het gebrek herstellen of een nieuw product zonder gebrek leveren. Schade die werd veroorzaakt tijdens het transport, moet ook bij de vrachtvervoerder worden gemeld. Bij vaststelling van verkeerde leveringshoeveelheden moet het bruto- en nettogewicht van de levering worden genoteerd en moeten kopieën van de leveringsdocumenten en vrachtpapieren aan ons worden bezorgd, aangezien de klacht anders niet kan worden behandeld.

 

10.2 De verjaringstermijn voor alle defecten inclusief schadeclaims bedraagt een jaar vanaf levering. Dit geldt niet wanneer § 438 lid 1 nr. 2 Burgerlijk wetboek; §§ 478, 479 BGB of § 634 a Abs. 1 nr. 2 Burgerlijk wetboek langere termijnen voorschrijven en in gevallen van lichaamsverwondingen of gezondheidsproblemen, bij een opzettelijke of grof nalatige schending van een plicht door ons of bij opzettelijk verzwijgen van een defect.

 

11. Aansprakelijkheid op schadevergoeding

11.1 Voor inbreuken tegen contractuele en niet-contractuele verplichtingen, zijn wij – ook voor onze leidinggevende bedienden en andere plaatsvervangers – enkel aansprakelijk bij kwaad opzet en grove nalatigheid, in geval van grove nalatigheid bovendien beperkt tot de bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare en contracttypische schade; in alle andere gevallen wijzen wij iedere aansprakelijkheid, ook voor schade door of ten gevolge van gebreken, af.

 

11.2 Deze beperkingen gelden niet bij opzettelijke inbreuken tegen de belangrijke overeenkomstverplichtingen; daartoe behoren onder andere de plicht tot een tijdige, correcte levering en de plicht tot advies, bescherming en hoede, die voor de koper een gebruik van het geleverde goed zoals voorzien in de overeenkomst moet mogelijk maken. Deze beperkingen gelden voorts niet bij opzettelijk toegebrachte schade aan het leven, welzijn en de gezondheid van personen en ook niet indien en voor zover wij de garantie voor de kwaliteit van de geleverde goederen dragen, en evenmin in geval van dwingende aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidwet.

 

11.3 Indien wij een levering of andere prestatie laattijdig uitvoeren, kan de koper – met inachtneming van de cijfers 11.1 en 11.2 – vergoeding voor de nalatigheidsschade en de prestatie verlangen; bij lichte nalatigheid is deze vergoeding echter beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen prijs voor de laattijdige prestatie. Het recht van de koper op schadevergoeding in plaats van de prestatie met inachtneming van cijfers 11.1 en 11.2 blijft onverminderd van kracht.

 

11.4 Kosten in verband met de nakoming bij non-conformiteit worden alleen aanvaard wanneer ze voor elk geval apart, in het bijzonder in de verhouding tot de koopprijs, redelijk zijn, maar in geen geval boven 100% van de koopprijs. Andere kosten, zoals bijvoorbeeld sorteerkosten, worden alleen aanvaard in overeenstemming met cijfer 11.1 en 11.2 van deze voorwaarden. Dwingende wettelijke voorschriften worden hierdoor niet aangetast.

 

12. Retourzendingen

Naast de aansprakelijkheid voor productgebreken worden terugzendingen uitsluitend gecrediteerd na voorafgaand schriftelijk akkoord van onze kant. Een creditnota voor actuele, goederen in originele verpakking en opnieuw verkoopbare goederen wordt opgesteld aan 80% van de berekende prijs. Kosten voor eventuele verwerking, nieuwe verpakking en vracht worden bijkomend in rekening gebracht. Creditnota’s gelden enkel voor nieuwe leveringen van goederen. Geïsoleerde gereedschappen kunnen omwille van veiligheidsredenen niet worden teruggenomen.

 

13. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

Plaats van vervulling, ook voor plichten van de koper, is Wuppertal. Bevoegde rechtbank voor alle disputen uit of in verband met dit contract is Wuppertal. Wij kunnen de koper ook voor gerecht dagen op zijn bedrijfszetel. Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons en de koper geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

 

(Stand 10/2017)