หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค