Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Geldigheid
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden voor alle – ook toekomstige – overeenkomsten met ondernemingen, rechtspersonen en openbaarrechtelijke bijzondere vermogens (in het vervolg „Koper“ genoemd) voor leveringen en andere prestaties met inbegrip van arbeidsovereenkomsten, adviesovereenkomsten, loonwerk en de levering van vervangbare en niet vervangbare goederen. De inkoopvoorwaarden van kopers zijn niet geldig. Bij twijfel geldt de Duitse versie van onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De catalogus en de telkens geldende prijslijst zijn onderdeel van ons aanbod. Afbeeldingen, maataanduidingen en gewichtsopgaven in onze documenten zijn bij benadering. Op kostenramingen, tekeningen en andere documenten (vanaf nu: documenten) behouden wij ons alle eigendoms- en auteursrechtelijke gebruiksrechten in onbeperkte mate voor. De documenten mogen alleen na onze toestemming voor derden toegankelijk gemaakt worden en moeten, wanneer wij geen bestelling van u krijgen, op verzoek onmiddellijk aan ons geretourneerd worden.

3. Speciale producties
Bij speciale producties mag de bestelhoeveelheid tot 10 % hoger of lager liggen. Tot de speciale producties behoren eveneens serieproducten die op uitdrukkelijk verzoek van de besteller speciaal moeten worden gemarkeerd. Technische of constructieve eigenschappen, die niet uitdrukkelijk besteld of gespecificeerd werden, kunnen we in overeenstemming met de technische vereisten bepalen. 

4. Prijzen / Leveringsaantal
Indien geen andersluidende overeenkomsten worden gesloten, gelden onze op de dag van de plaatsing van de bestelling geldende prijzen. Onze prijzen zijn incl. levering af grens Duitsland, tenzij anders overeengekomen. Onze prijzen zijn bruto excl. BTW. Wij behouden ons het recht voor de meest gunstige expediteur te kiezen. De aantallen worden altijd aangepast aan de verpakkingseenheid.

5. Leveringstermijn
De aangegeven levertijden gelden slecht bij benadering. Informatie over leveringstermijnen gaat in vanaf de datum van onze bevestiging van de bestelling en gelden uitsluitend indien alle details van de bestelling tijdig zijn duidelijk gemaakt. Zoals het tijdig nakomen van de verplichtingen van de koper en het overhandigen van alle officiële papieren of accreditieven. Onze leveringsplicht geldt onder voorbehoud van juiste en tijdige aanlevering aan onze onderneming, tenzij de foute of te late aanlevering aan onze onderneming door onszelf word veroorzaakt. Leveringstermijnen worden beschouwd als nagekomen als de goederen voor het verstrijken van de termijn onze onderneming hebben verlaten of er gemeld is dat er geleverd kan worden. Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen te leveren. Paragraaf 11 is van toepassing op de aansprakelijkheid voor vertraging in de aflevering.

6. Risico-overdracht
Met de overdracht van de goederen aan de expediteur of vrachtvervoerder, ten laatste echter bij het verlaten van onze magazijnen of onderneming, wordt het risico voor alle transacties, ook bij leveringen franco huis, over op de koper.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1
Betalingen moeten in overeenstemming met de op de facturen vermelde betalingstermijnen vanaf de factuurdatum en kortingen ofwel meteen netto worden uitgevoerd. Op de vervaldag moeten we over het bedrag kunnen beschikken. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben we het recht om verwijlintresten van 8 % boven de geldende basisrentevoet van de ECB te berekenen. Wissels worden enkel na overeenkomst en op voorwaarde van uw disconteerbaarheid aanvaard. Disconto- en incassokosten zijn voor rekening van de koper.

7.2
De koper heeft recht van terughouding en compensatiebevoegdheid voor zover zijn argumenten onbetwist of gerechtelijk zijn vastgesteld.

7.3 Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst een niet onaanzienlijk bedrag niet betaalt of indien andere omstandigheden zich voordoen die laten vermoeden dat zijn solvabiliteit of betalingswil er aanzienlijk op achteruit gaan, dan hebben we het recht om onze leveringen te weigeren tot de betaling plaatsvindt of tot voldoende zekerheid is gegeven. Verder mogen we alle nog niet opeisbare schuldvorderingen uit de lopende zakelijke overeenkomst met de koper opeisen.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom (voorbehoudsgoederen) tot alle vorderingen volledig zijn betaald, in het bijzonder ook de saldovorderingen waarop we in het kader van de zakenrelatie recht hebben (saldovoorbehoud). Dit geldt ook voor vorderingen diein de toekomst nog zullen ontstaan of vereist worden, bijvoorbeeld door acceptantenwissels, en indien betalingen op speciaal gekenmerkte vorderingen worden verricht.

8.2 Be- en verwerking van voorbehoudsgoederen gebeuren voor ons als fabrikant in overeenstemming met het Duitse § 950 BGB, zonder voor ons bindend te zijn. Als onze eigendom vervalt door verbinding of vermenging, dan draagt de verkoper ons nu al de hem toekomende eigendomsrechten op het nieuwe saldo of de goederen over ten bedrage van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen en bewaart ze voor ons zonder dat hij daarvoor een vergoeding kan eisen.

8.3 De koper mag enkel in het gewone handelsverkeer over de voorbehoudsgoederen beschikken. De vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehoudsgoederen worden samen met alle garanties die de koper voor de vordering verkrijgt, uit voorzorg nu reeds aan ons overgedragen. Het recht om vorderingen uit de doorverkoop te innen, vervalt indien wij dat herroepen, wat ten laatste mogelijk is wanneer de koper niet betaalt. Wij zullen de voorbehoudsgoederen en de hen vervangende zaken of vorderingen op verzoek en naar onze vrije keuze vrijgeven, indien hun waarde de omvang van de verzekerde vorderingen met meer dan 50 % overstijgt. Terugname van voorbehoudsgoederenis geen terugtrekking uit de overeenkomst.  

9. Industriële octrooirechten
KNIPEX behoudt zich alle eigendoms- en auteursrechten voor aan de door haar aan de koper ter beschikking gestelde monsters en modellen, afbeeldingen, tekeningen, calculaties en andere documenten en informatie, alsook commerciële en technische details.


10. Uit gebreken voortvloeiende eisen
Alle KNIPEX-producten ondergaan een zorgvuldige kwaliteitscontrole. Gebreken moeten onmiddellijk, doch uiterlijk zeven dagen na levering, schriftelijk worden gemeld. Gebreken die ook bij de meest nauwkeurige controle binnen deze termijn niet kunnen worden ontdekt, moeten onmiddellijk, doch uiterlijk zeven dagen na de ontdekking ervan, schriftelijk worden gemeld. Wij hebben het recht om zelf te bepalen of we het gebrek herstellen of een nieuw product zonder gebrek leveren. Schade die werd veroorzaakt tijdens het transport, moet ook bij de vrachtvervoerder worden gemeld. Bij vaststelling van verkeerde leveringshoeveelheden moet het bruto- en nettogewicht van de levering worden genoteerd en moeten kopieën van de leveringsdocumenten en vrachtpapieren aan ons worden bezorgd, aangezien de klacht anders niet kan worden behandeld. Alle claims uit aansprakelijkheid voor gebreken verjaren één jaar na levering van de goederen.

11. Aansprakelijkheid op schadevergoeding
11.1 Voor inbreuken tegen contractuele en niet-contractuele verplichtingen, zijn wij - ook voor onze leidinggevende bedienden en andere plaatsvervangers - enkel aansprakelijk bij kwaad opzet en grove nalatigheid, en wel beperkt tot de bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare en contracttypische schade; in alle andere gevallen wijzen wij iedere aansprakelijkheid, ook voor schade door of ten gevolge van gebreken, af.

11.2 Deze beperkingen gelden niet bij opzettelijke inbreuken tegen de wezenlijke overeenkomstverplichtingen; daartoe behoren onder andere de plicht tot een tijdige, correcte levering en de plicht tot advies, bescherming en hoede, die voor de opdrachtgever een gebruik van het geleverde goed zoals voorzien in de overeenkomst moet mogelijk maken. Deze beperkingen gelden voorts niet bij opzettelijk toegebrachte schade aan het leven, welzijn en de gezondheid van personen en ook niet indien en voor zover wij de garantie voor de kwaliteit van de geleverde goederen dragen, en net zomin in geval van dwingende aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidwet.

11.3 Indien wij een levering of andere prestatie laattijdig uitvoeren, kan de koper - met inachtneming van de cijfers 11.1 en 11.2 - vergoeding voor de nalatigheidsschade en de prestatie verlangen; bij lichte nalatigheid is deze vergoeding echter beperkt tot maximaal 5 % van de overeengekomen prijs voor de laattijdige prestatie. Het recht van de koper op schadevergoeding in plaats van de prestatie met inachtneming van cijfers 11.1 en 11.2 blijft onverminderd van kracht. 

11.4 Kosten in verband met de nakoming bij non-conformiteit worden alleen aanvaard wanneer ze voor elk geval apart, in het bijzonder in de verhouding tot de koopprijs, redelijk zijn, maar in geen geval boven 100 % van de koopprijs. Andere kosten, zoals bijvoorbeeld in samenhang met de montage en demontage van de gebrekkige zaak worden alleen aanvaard in overeenstemming met cijfer 11.1 en 11.2 van deze voorwaarden. Dwingende wettelijke voorschriften worden hierdoor niet aangetast.

12. Terugzendingen

Naast de aansprakelijkheid voor productgebreken worden terugzendingen uitsluitend gecrediteerd na voorafgaand schriftelijk akkoord van onze kant. Een creditnota voor actuele, goederen in originele verpakking en opnieuw verkoopbare goederen wordt opgesteld aan 80 % van de berekende prijs. Kosten voor eventuele verwerking, nieuwe verpakking en vracht worden bijkomend in rekening gebracht. Creditnota’s gelden enkel voor nieuwe leveringen van goederen. Geïsoleerde gereedschappen kunnen omwille van veiligheidsredenen niet worden teruggenomen.

13. Plaats van handelen en bevoegde rechtbank 
Plaats van uitvoering, ook voor de verplichtingen van de koper, en bevoegde rechtbank is Wuppertal. Het Duitse recht is van toepassing en het VN-kooprecht (CISG) wordt uitgesloten.

(Stand 01/2014)